Planeringen av tolktjänstens upphandling håller på att avslutas

 

Planeringen av den kommande upphandlingen inleddes på hösten 2019. Upphandlingen har planerats i samarbete med intressegrupper och serviceproducenter. Målet är att bättre uppmärksamma kundernas individuella behov och förbättra tillgången till tjänsten i hela landet.

I och med upphandlingen kommer tjänsten att utvecklas utifrån kundernas önskemål, serviceproducenternas förslag och FPA:s egna iakttagelser. Som det ser ut nu kommer tjänsten att förändras på flera sätt år 2021.

Tolklistan och distanstolkningen utvecklas utifrån önskemål

Den personliga tolklistan kommer att ändras så att kunden bättre än tidigare kan påverka vilken tolk som sköter kundens beställning. Kunden kan till exempel skapa en separat tolklista för arbete eller fritidsintressen. Kunden kan dessutom använda tolkar som inte finns på listan för att sköta ärenden eller namnge tolkar även för det här ändamålet. I fortsättningen ska tolklistan kunna användas flexibelt enligt individuella behov och önskemål.

Distanstolkningen kommer att utvecklas. FPA:s distansservice och distanstolkning kommer att erbjudas även i fortsättningen. Dessutom kommer man att försöka möjliggöra användningen av distanstolkning som erbjuds av serviceproducenterna.

Tillgången till tolkar ska förbättras

Målet är att förbättra situationen för svenskspråkiga kunder bland annat genom att bredda arbetsmöjligheterna för svenskspråkiga tolkar. I fortsättningen vill man även möjliggöra att andra än de som har svenska som modersmål kan tolka beställningar på svenska och på finlandssvenskt teckenspråk.

Tillgången till tolkar i glesbebodda områden ska förbättras genom att betala en tilläggsersättning på den nuvarande reseersättningen.

Även tjänsten för syn- och hörselskadade ska förbättras bland annat genom att göra ändringar i de produkter som upphandlas.

I fortsättningen ska tolkarna kunna tolka för flera kundgrupper och tolkarnas kunnande ska kunna utnyttjas bättre. Om tolken fortbildar sig, kan utbildningen beaktas redan under avtalsperioden.  

Förmedlingsarbetet ska bli smidigare och snabbare

Förmedlingsarbetet ska bli smidigare och det ska bli möjligt att leta efter tolkar på flera och nya sätt. Förmedlingen av beställningar till tolkar som är lediga ska bli enklare och snabbare så att kunden i god tid får veta vem som sköter tolkningen.  

I fortsättningen kommer man också att bättre beakta situationer där den tid som kunden beställt tolkning för inte är tillräcklig och beställningen drar ut på tiden. Om det passar för tolken att tolka för en längre tid kan FPA ersätta den förlängda tiden.

Upphandlingen har planerats i samarbete med fältet

I oktober 2019 inledde FPA en så kallad teknisk dialog med alla som är intresserade av att ge anbud och producera tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. I dialogen deltog 136 parter och dialogen fördes huvudsakligen skriftligt i fyra skeden. Dessutom ordnade FPA två diskussions och informationsmöten.

I samband med dialogen träffade FPA också intressegrupper: läroanstalter, klientorganisationer och tolk- och serviceproducentorganisationer. FPA har också fått skriftlig respons. Kundenkäten besvarades av över 660 personer.

Anbudsbegäran publiceras i tjänsten för meddelanden om offentlig upphandling (Hilma, eller www.hankintailmoitukset.fi/sv/). FPA informerar även på sin webbplats och till alla som deltog i den tekniska dialogen. I nuläget uppskattar FPA att anbudstävlingen inleds under försommaren. När anbudstävlingen inleds kan FPA inte delta i diskussionen eftersom det är viktigt att trygga att producenterna behandlas jämlikt.

 

Läs mer