Tolktjänstens kunder önskar mera flexibilitet i användningen av tolklistan och utveckling av distanstolkningen

 

I november 2019 frågade FPA kunderna hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning om deras erfarenheter av att använda tjänsten. Enligt svaren är kunderna nöjdare än förut med tjänsten. Kunderna önskade ändå bland annat att den personliga tolklistan utvecklas så att användningen blir flexiblare.

Kundenkäten skickades ut till de kunder som hade beställt tolk under åren 2018 och 2019, och vars e-postadresser FPA kände till. Enkäten skickades till 2 670 kunder och det var 664 kunder som svarade på enkäten.

Av de personer som deltog i enkäten använde över 70 % tjänsten varje månad och nästan 40 % varje vecka. Merparten av de som deltog i enkäten hade en hörselskada. En hörselskada har också merparten av dem som använder tolktjänsten, och de här personernas andel av dem som deltog i enkäten var nästan densamma som deras andel av användarna av tjänsten. Även den andel av personer med syn- och hörselskada och personer med talskada som deltog i enkäten motsvarade andelen av dem som använder tjänsten.

Med hjälp av tolklistan kan kunden påverka vem som blir hans eller hennes tolk

Av de som svarade på enkäten hade 60 % tagit i bruk den personliga tolklistan. För de personer som hade tagit tolklistan i bruk var det mycket viktigt att de facto få en tolk från tolklistan, eftersom de på så vis kan påverka vem som är deras tolk i olika situationer. Av dem som använde sig av tolklistan var nästan 80 % mycket eller ganska nöjda med den.

Användningen av tolklistan väckte ändå många frågor och tankar. En del av de som svarade önskade att listan skulle utvecklas så att den blir flexiblare. De kunder som inte hade tagit i bruk tolklistan upplevde att det inte var viktigt för dem att veta vem som blir deras tolk.

Svaren visar att tjänsten är viktig

Enligt svaren är tolktjänsten viktig för kunderna. Största delen av de som svarade på enkäten använder tjänsten för att sköta ärenden, för hobbyer och för att upprätthålla sociala kontakter. Tjänsten används också i arbetslivet (nästan 40 %), i förenings- och organisationsverksamhet (nästan 40 %) och på resor i hemlandet och utomlands (30 %).

Av de kunder som hade använt tolk i arbetslivet upplevde 60 % att det var mycket viktigt att få en viss tolk för tolkuppdrag i arbetet. De som svarade upplevde också att man på arbetsplatserna har förhållit sig positivt till tolkens närvaro.

Över 30 % av de som svarade hade använt tolk på resor i hemlandet och utomlands. Nästan alla var av den åsikten att tolkningen på resan hade fungerat bra. Merparten upplevde också att de hade fått uppgift om tolken i tillräckligt god tid.

De flesta som svarade upplevde att de nuvarande beställningssätten är tillräckliga. Deltagarna tyckte att det var lätt att beställa tolk, och endast under 10 % upplevde att det var svårt. En del av de som svarade önskade också att FPA skulle utveckla en applikation eller en tidsbeställningskalender för tolkbeställningar.

Hösten 2019 kändes distanstolkningen främmande

Distanstolkningen var under slutet av år 2019 ännu inte en del av det dagliga livet. Hälften av dem som deltog i enkäten berättade att de inte vill använda sig av distanstolkning. Man tyckte att användningen av distanstolkning kändes besvärlig och tekniken svår. Man upplevde inte att distanstolkningen var ett tillförlitligt sätt att få tolkning.

Av dem som deltog i enkäten upplevde 27 % att de var redo att anlita distanstolkning. De som förhöll sig positivt till distanstolkningen tyckte att man kunde anlita distanstolkning i närapå alla livssituationer, såsom i arbetslivet, när man sköter ärenden, för studier och under resor. Kunderna önskade att FPA skulle utveckla distanstolkningen och erbjuda handledning och ytterligare information om den här typen av tolkning. På grund av coronaepidemin har kunderna erbjudits möjlighet att välja distanstolkning i stället för tolkning på plats.

Svaren i kundenkäten kommer att utnyttjas för utvecklingen av tolktjänsten.

Läs mer