En utsänd arbetstagare bibehåller sin rätt till bosättningsbaserad social trygghet i högst 5 år

Lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall trädde i kraft 1.4.2019. Sedan dess har en utsänd arbetstagare kunnat bibehålla rätten till FPA:s bosättningsbaserade förmåner under högst 5 år när han eller hon arbetar någon annanstans än i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz.

Om utlandsarbetet har inletts före lagändringen och arbetet fortsätter under övergångsperioden kan maximitiden vara kortare än 5 år.

Beslut om försäkringstillhörighet som före 1.4.2019 meddelats arbetstagare som har sänts ut till ett land utanför EU med vilket Finland inte har ett avtal om social trygghet är i kraft den tid som nämns i beslutet. Om utlandsarbetet fortsätter direkt efter det här beräknas en maximitid på 5 år från och med 1.4.2019, i enlighet med den nya lagen. Det här inverkar på den tid arbetstagaren kan få bosättningsbaserade förmåner från FPA, såsom sjukdagpenning, läkemedelsersättningar och barnbidrag.

Om en arbetstagare som sänts ut till Ryssland på arbetskommendering som börjat före 1.4.2019 får ett beslut om försäkringstillhörighet för tiden 1.1.2018–31.12.2019, och arbetskommenderingen fortsätter 1.1.2020–31.12.2021, avdras 9 månader från maximitiden på 5 år från och med 1.4.2019. På så sätt fortsätter arbetstagarens rätt till FPA-förmåner utomlands efter 1.1.2020 högst 4 år och 3 månader, det vill säga till och med 31.3.2024.

Den utsändande arbetsgivaren måste ansöka om intyget A1 från Pensionsskyddscentralen för arbetstagare som sänds till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz samt till länder med vilka Finland har ett avtal om social trygghet (bl.a. USA, Kanada och Kina). Om en arbetstagare sänds till något annat land som Finland inte har ett avtal med måste arbetsgivaren göra en anmälan till FPA om arbete utomlands. Till sådana länder hör utöver Ryssland till exempel Turkiet, Uruguay, Singapore, Filippinerna och Sydafrika. Om Storbritannien lämnar EU utan avtal (s.k. hård brexit), kommer också Storbritannien att höra till de avtalslösa länderna.

Läs mer