FPA utvecklar nya sätt att betjäna kunder som behöver språkligt stöd

FPA har erbjudit telefonservice på arabiska, somaliska och ryska. Den här servicen upphör i sin nuvarande form 19.2. Service på de här språken erbjuds i fortsättningen huvudsakligen genom återuppringning och telefonservice med tolkning.

FPA har på försöksbasis under knappt ett års tid erbjudit telefonservice på arabiska, somaliska och ryska tre förmiddagar i veckan. Syftet med försöket har varit att göra det lättare för kunder som har svaga eller inga kunskaper alls i finska eller svenska att sköta sina ärenden hos FPA.

Under försöket har man dock märkt att servicen inte tillräckligt väl har nått de kunder som har det största behovet av språkligt stöd när de sköter sina FPA-ärenden. Därför har man beslutat att avsluta försöket från och med 19.2.

I fortsättningen kan man få telefonservice på arabiska, somaliska och ryska genom återuppringning och tolkning. På det här sättet kan man bättre rikta servicen till de personer som har det största behovet av språkligt stöd.

Om kunden inte kan sköta sina ärenden på finska, svenska eller engelska, ordnar FPA vid behov en tolk. Också en samarbetspartner kan med sin kunds samtycke boka en telefontid åt kunden för skötseln av FPA-ärenden.

Efter hand som kundernas språkkunskaper förbättras hänvisas de till FPA:s finsk- och svenskspråkiga tjänster. FPA stöder också dessa kunders tillgång till information genom att erbjuda webbsidor på lättläst finska och svenska.

Läs mer