I vilka situationer kan man få dagpenning vid smittsam sjukdom?

Regeringens rekommendation om att tillämpa förhållningsorder som motsvarar karantän berättigar inte till dagpenning vid smittsam sjukdom. För att kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom behövs alltid ett förordnande om karantän, isolering eller frånvaro från arbetet av den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar förordnar frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. I lagen om smittsamma sjukdomar avses med karantän att rörligheten för en person som har utsatts eller med fog misstänks ha utsatts för en smittsam sjukdom begränsas till exempel så att han eller hon förordnas att hålla sig hemma. Med isolering avses att en person som insjuknat i en smittsam sjukdom eller som med fog misstänks ha insjuknat vårdas på en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården åtskild från andra så att smittspridning förhindras.

Dagpenning kan betalas endast om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat karantän, isolering eller frånvaro från arbetet.

I vissa situationer kan dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas ett barns vårdnadshavare eller en person som befinner sig utomlands

Rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom kan också föreligga om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar har förordnat att ditt under 16-åriga barn ska hållas hemma och du därför går miste om förvärvsinkomster.

Dagpenning vid smittsam sjukdom kan också betalas till en i Finland sjukförsäkrad person som har förordnats i isolering eller karantän i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien. Ett specificerat intyg över karantänen eller isoleringen behövs av en läkare som har rätt att förordna sådana begränsningar i landet i fråga. Till exempel de allmänna utegångsförbud som införts i EU-länderna och andra allmänna begränsningar av rörelsefriheten ger inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas inte vid förhållanden som motsvarar karantän

Regeringen har rekommenderat att personer som återvänder från utlandet och personer som är över 70 år ska tillämpa förhållningsorder som motsvarar karantän. Det att man följer regeringens rekommendation ger inte rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

Rätt till dagpenning finns inte heller t.ex. om

  • arbetsgivaren eller studieplatsen har förordnat dig att stanna hemma i 2 veckor efter en utlandsresa
  • du stannar hemma med ditt barn för att daghemmet eller skolan är stängd
  • du arbetar på distans och inget inkomstbortfall uppstår
  • du eller ditt barn hör till riskgruppen på grund av sjukdom och ni har därför som en försiktighetsåtgärd förordnats i karantän.

Situationen utreds som bäst för sådana persongrupper som inte har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom men som går miste om inkomster på grund av coronavirusepidemin.

Fram till slutet av mars har FPA fått sammanlagt 1 433 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in. Den målsatta handläggningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom är ungefär 3-4 veckor.

Närmare information för kunder