En ändring i lagen om Folkpensionsanstalten gör det möjligt att delge beslut enbart i e-tjänsten

Allt fler önskar få FPA:s beslut enbart i e-tjänsten. En ändring i lagen om Folkpensionsanstalten förtydligar nu hur beslut kan delges kunden, men i fråga om alla förmåner är det ännu inte möjligt att få beslut enbart elektroniskt. Man kan ändå ge sitt samtycke till detta redan nu.

FPA:s kunder har redan i några år kunnat ge sitt samtycke till att beslut och handlingar delges enbart i e-tjänsten. Hittills har ca 260 000 kunder meddelat att de önskar få beslut enbart i e-tjänsten.

Ändringen i lagen om Folkpensionsanstalten förtydligar lagstiftningen som gäller delgivande av beslut. Lagen har redan tidigare tolkats så att beslut med kundens samtycke kan delges enbart i e-tjänsten. Efter lagändringen står det tydligt att ”beslutet med partens samtycke [får] delges som ett elektroniskt meddelande”. Kunder som så önskar kan även i fortsättningen få handlingarna skickade hem till sig per post. Lagändringen träder i kraft 1.6.2021.

Möjligheten att delge beslut enbart i e-tjänsten har en stor betydelse med tanke på verksamhetens klimatpåverkan. År 2020 skickade FPA ut sammanlagt 14,8 miljoner beslut och brev. Om allt fler kunder väljer att få beslut enbart i e-tjänsten innebär detta betydande inbesparingar i fråga om bl.a. pappersförbrukning, leveranser och portokostnader. Ur kundens synvinkel innebär förändringen en förbättring i två avseenden: kunden kan granska beslut och bilagor på nätet och undvika onödig papperspost.

Pappersfria beslut införs en förmån i taget och kräver nya tekniska lösningar

För tillfället kan kunden få följande handlingar enbart i e-tjänsten: beslut om sjukdagpenning samt meddelanden om betalning av räkningar i samband med utkomststödet. Även om kunden ger sitt samtycke till att få beslut och andra handlingar enbart i e-tjänsten är detta alltså ännu inte möjligt i fråga om alla förmåner.

För att möjligheten till pappersfria beslut ska kunna utvidgas till att gälla alla förmåner måste nya tekniska lösningar tas i bruk. På grund av att systemen är så komplicerade framskrider utvecklingsarbetet stegvis, förmån för förmån.

Även om det ännu inte är möjligt att få alla beslut enbart i e-tjänsten kan man ge sitt samtycke till det redan nu.

Gör så här om du vill ge FPA tillstånd att skicka beslut enbart i e-tjänsten:

  1. Logga in i MittFPA via länken på fpa.fi.
  2. Gå till sidan Uppdatera dina uppgifter och fortsätt till sidan Egna uppgifter.
  3. Välj Ändring av personuppgifter.
  4. Välj Jag önskar få handlingar från FPA bara till e-tjänsten, när det är möjligt.
  5. Välj Fortsätt och spara ändringarna.

Närmare information för kunder