Arbetspensionstagare kan ha rätt även till folkpension

FPA utreder igen antalet arbetspensionstagare som utöver arbetspensionen kan ha rätt till folkpension. De flesta av dem som enligt utredningen är berättigade till folkpension har fyllt 65 år, men här finns också yngre personer som har invalidpension. FPA kontaktar de personer som kan ha rätt till folkpension.

Den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt arbetspensionssystemet är lägre än åldersgränsen för folkpension. Därför kommer en del av dem som beviljats arbetspension inte att tänka på att söka folkpension när de fyller 65 år, även om de kunde ha rätt till den.

Utifrån FPA:s registeruppgifter hittades 13 804 personer som har en så liten arbetspension att de kan ha rätt till folkpension. År 2019 uppgick antalet till 2 581. Orsaken till den tydliga ökningen är nivåförhöjningen av folkpensionen den 1 januari 2020, till följd av vilken man nu kan få folkpension med lite större pensionsinkomster än tidigare.

FPA kommer att kontakta de här personerna via meddelandetjänsten, per telefon eller per brev och ge råd om hur man ansöker om folkpension. Folkpension kan sökas retroaktivt för 6 månader. Om ålderspension beviljas utifrån tilläggsdagar i samband med arbetslöshetsförmån, tillämpas ingen retroaktiv ansökningstid.

Alla de personer som hittades i registerutredningen kommer ändå inte att få folkpension. Det kan handla om personer som har andra inkomster som inverkar på om folkpension kan beviljas eller inte. Om en person till exempel får pension från utlandet, kan det utgöra ett hinder för beviljande av folkpension.

FPA utreder årligen med hjälp av sina register hur många personer som är berättigade till folkpension. Utifrån den utredning som gjordes 2019 beviljades nästan 1 407 personer folkpension. Beloppet av den folkpension som beviljades var i genomsnitt ungefär 100 euro per månad.

Inkomstgränsen för folkpension och beloppet av garantipensionen

Om du får mindre än 1 368,21 euro per månad i arbetspension och andra pensioner kan folkpensionen komplettera ditt pensionsskydd. För den som lever i ett parförhållande är motsvarande belopp 1 226,13 euro per månad. Folkpensionen kan också kompletteras med garantipension. Garantipensionen garanterar en minimipension (834,52 euro per månad) för en person som är bosatt i Finland, om personens alla pensioner före skatt totalt uppgår till högst 827,77 euro per månad. Inkomstgränsen och minimipensionen är emellertid lägre än så för dem som har förtida ålderspension.

Läs mer här