Folkpensionen och garantipensionen höjs vid ingången av nästa år

Folkpensionen och garantipensionen höjs 1.1.2020. FPA justerar pensionsbeloppen utan någon separat ansökan.

Vid ingången av året träder en lagändring i kraft, genom vilken folkpensionen och garantipensionen höjs. Folkpensionens fulla belopp höjs med cirka 34 euro i månaden och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden. I höjningarna ingår också en indexjustering. Om en pensionstagare har både folkpension och garantipension är den totala höjningen högst 50 euro i månaden.

Pensionsbeloppet påverkas av om pensionen börjar betalas ut i förtid eller om pensionstagaren har bott utomlands. Därför höjs inte pensionen lika mycket för alla. Höjningen är också mindre om det finns andra pensionsinkomster som har minskat pensionen. Det här beror på den indexjustering som ingår i höjningen. Höjningen är mindre när pensionstagaren inte får pensionen till fullt belopp.

Från 1.1.2020 är den fulla folkpensionen 662,86 euro i månaden. För pensionstagare som är gifta eller lever i ett samboförhållande eller i ett registrerat partnerskap är den fulla folkpensionen 591,79 euro i månaden.

Från 1.1.2020 är den fulla garantipensionen 834,52 euro i månaden.

På FPA:s webbplats finns det en tabell över pensionsinkomster och skatter med exempel på sammanlagda pensionsbelopp och nettopensionsbelopp för år 2019 och 2020.

Höjningarna beaktas automatiskt

Kunden behöver inte själv ansöka om höjning av folkpensionen eller garantipensionen, utan FPA justerar automatiskt de löpande pensionerna. FPA skickar inte något separat beslut om ändringen, men om pensionstagaren så vill kan han eller hon be om ett beslut.

Mottagarna av folkpension och garantipension ser hur mycket pensionen har höjts när den betalas in på kontot i januari. FPA betalar alltid ut folkpensionen den 7 dagen i månaden. Garantipensionen betalas den 22 dagen i månaden. Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen, finns pensionen på kontot föregående bankdag.

Om kunden för närvarande inte har någon löpande folkpension eller garantipension från FPA, ska han eller hon ansöka om pension från FPA. Den retroaktiva ansökningstiden för folkpension och garantipension är 6 månader.

Höjningarna har ingen stor inverkan på bostadsbidraget för pensionstagare

Eventuella ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare görs i samband med nästa justering. Bostadsbidraget justeras senast när det gått två år sedan det beviljades eller senast justerades. I sådana fall där också pensionstagarens partner har folkpension eller garantipension kan höjningen av pensionerna höja de sammanlagda inkomsterna så att bostadsbidraget måste justeras enbart till följd av detta. Även inkomstgränserna och procentandelen för tilläggssjälvrisken för bostadsbidrag för pensionstagare ändras vid årsskiftet. Målet är att höjningen av folkpensionen och garantipensionen inte ska påverka beloppet av bostadsbidrag för pensionstagare nämnvärt.

Från och med 1.1.2020 är tilläggssjälvrisken 41,3 % av den del av inkomsterna som överskrider inkomstgränserna. Inkomstgränserna för tilläggssjälvrisken år 2020 är följande:

  • 9 300 euro per år för ensamboende
  • 13 341 euro per år för personer som är gifta, samboende eller har en registrerad partner, och då maken eller makan inte har rätt till bostadsbidrag
  • 15 184 euro per år för personer som är gifta, samboende eller har en registrerad partner, och då maken eller makan har rätt till bostadsbidrag.

Pensionernas nivåhöjningar höjer även andra förmåner

Nivåhöjningen av folkpensionen höjer också beloppet av det extra fronttillägget och militärunderstödets grundbelopp. Det extra fronttilläggets fulla belopp är från och med början av nästa år 257,19 euro i månaden för ensamboende och 225,21 euro i månaden för personer som är gifta, samboende eller har en registrerad partner.

Garantipensionens nivåhöjning höjer också det pensionsstödets fulla belopp. Pensionsstödet är från och med 1.1.2020 834,52 euro i månaden. Nivåhöjningen höjer också minimiinkomstgränsen för att lämna sjuk- eller invalidpensionen eller garantipensionen vilande. Som en följd av detta kan man vid sidan av sjukpensionen år 2020 tjäna 834,52 euro i månaden utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen. Även minimibeloppen av rehabiliteringspenningen för unga och för personer som deltar i yrkesinriktad rehabilitering höjs till samma nivå som garantipensionen.

Närmare information