Förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs med 2,1 %

FPA har fastställt poängtalet för folkpensionsindex för 2022. De förmåner som FPA betalar ut stiger nästa år med 2,1 % i enlighet med höjningen av folkpensionsindex. 

Största delen av FPA-förmånerna är bundna till folkpensionsindex. Folkpensionsindex följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen räknar ut på basis av prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna. På det här sättet strävar man efter att bevara förmånernas köpkraft då priserna stiger.

Enligt lag ska FPA före utgången av oktober fastställa poängtalet för folkpensionsindex för följande kalenderår. År 2022 är poängtalet 1674 (år 2021 var det 1639). Poängtalet stiger därmed med 2,1 %. Indexjusteringen ökar FPA:s utgifter för förmånerna med uppskattningsvis 150 miljoner år 2022.

På grund av indexjusteringen stiger t.ex. en ensamståendes fulla folkpension från 665,29 euro till 679,50 euro, garantipensionen med fullt belopp från 837,59 euro till 855,48 euro och grundbeloppet av vårdbidrag för pensionstagare från 71,48 euro till 73,00 euro.

Arbetsmarknadsstödet eller grunddagpenningen som betalas till arbetslösa är nästa år 34,50 euro per dag (33,78 euro/dag år 2021).

Därtill stiger exempelvis den vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn som betalas för ett barn under 3 år från 342,95 euro till 350,27 euro och minimibeloppet av sjukdagpenningen från 29,05 euro till 29,67 euro. Årssjälvrisken för läkemedel, dvs. det s.k. takbeloppet, är nästa år 579,78 euro (579,78 euro år 2021).

Studiepenningen höjs också i enlighet med folkpensionsindex, men höjningen sker i början av det nya läsåret från 1.8.2022. Studiepenningen för studerande som fyllt 18 år och bor självständigt stiger från 253,69 euro till 259,10 euro i månaden.

Förmånsbelopp och inkomstgränser från 1.1.2022

Läs mer