FPA och Ilmarinen testar en ny verksamhetsmodell för hänvisning av klienter till yrkesinriktad rehabilitering 

FPA och försäkringsbolaget Ilmarinen testar en ny typ av samarbete, där de tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering som klienterna behöver kartläggs i ett tillräckligt tidigt skede. Målet är att utveckla en verksamhetsmodell som i framtiden kan användas av alla pensionsförsäkringsanstalter.

FPA och Ilmarinen testar den nya modellen under resten av året. Med hjälp av den nya modellen försöker man förebygga långvarig arbetsoförmåga på så sätt att yrkesinriktad rehabilitering sätts in i rätt tid. Målet för yrkesinriktad rehabilitering är att hjälpa arbetstagare och företagare att fortsätta i arbetslivet när arbetsförmågan har försämrats.

– Yrkesinriktad rehabilitering bör sättas in tillräckligt tidigt, om den ska kunna hjälpa arbetstagare att fortsätta i arbetslivet. Syftet med FPA:s och Ilmarinens gemensamma pilotprojekt är att göra det enklare för klienterna att sköta sina försäkringsärenden. Man vill också i tid försöka identifiera de klienter vilkas arbetsoförmåga hotar att bli långvarig. I sista hand handlar pilotförsöket alltså också om att förlänga arbetskarriärerna och förebygga förtida pensionering, berättar förmånschef Milla Kaitola vid FPA.  

Redan nu tar FPA kontakt med klienter, vilkas arbetsoförmåga har blivit långvarig och berättar om rehabiliteringen. Den nya verksamhetsmodellen kommer också att innefatta sakkunskap gällande yrkesinriktad rehabilitering inom arbetspensionssektorn. I pilotprojektet försöker man i förebyggande syfte identifiera de klienter för vilka villkoren för arbetspensionsrehabilitering uppfylls, så att man aktivt kan kontakta dem. På det här sättet vill man förbättra rehabiliteringens effekter och göra det enklare för klienterna att sköta sina rehabiliteringsärenden.

Utbytet av uppgifter kräver klientens samtycke

Psykiska störningar och sjukdomar i rörelseorganen har redan länge varit de vanligaste orsakerna till sjuk- och invalidpension.  

Det här försöket riktar sig till klienter, vilkas arbetsoförmåga har blivit långvarig på grund av en sjukdom i rörelseorganen eller svår depression och vilkas pensioner och yrkesinriktade rehabilitering Ilmarinen ansvarar för. Därtill har klienterna redan fått sjukdagpenning från FPA för 150 dagar.

I praktiken framskrider pilotförsöket så att FPA ringer upp klienterna. Under samtalet kartläggs klientens situation som helhet och man frågar om klienten vill utreda sina möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering tillsammans med Ilmarinen. Om klienten vill att Ilmarinen tar kontakt ber FPA om klientens samtycke till att FPA och Ilmarinen utbyter uppgifter om klienten. Klienten ger sitt samtycke genom att skicka ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.  Efter det skickar FPA det läkarutlåtande som inkommit i anslutning till sjukdagpenningen till Ilmarinen och Ilmarinen kontaktar klienten för att utreda lämpliga möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering. 

– Från Ilmarinens sida kontaktar vi alla klienter som har gett sitt samtycke. Om det verkar som att yrkesinriktad rehabilitering är ett alternativ, ber vi klienten skicka in en ansökan till oss, berättar chefen för yrkesinriktade rehabiliteringstjänster Mari Kyyhkynen vid Ilmarinen.

Den yrkesinriktade rehabilitering som arbetspensionsanstalten erbjuder är avsedd för situationer, där andra metoder för att återgå till arbetet inte räcker till. Yrkesinriktad rehabilitering kan exempelvis gå ut på arbetsprövning, arbetsträning eller omskolning. Mer än 70 procent av de klienter som får yrkesinriktad rehabilitering genom Ilmarinen återvänder årligen till arbetslivet.

I framtiden kommer också de övriga arbetspensionsanstalterna med

Försöket pågår i 3 månader. Under den tiden kontaktar FPA ungefär 100 klienter. Effekterna av försöket utvärderas i efterskott. Om resultaten är goda är avsikten att bjuda ut verksamhetsmodellen också till de övriga arbetspensionsanstalterna. Effekterna utvärderas till exempel genom att man granskar mängden nya rehabiliteringsansökningar, inledda rehabiliteringar och samtycken från klienter.

År 2020 övergick 19 100 personer till invalidpension enligt arbetspensionslagarna. Detta var ungefär 1 000 personer färre än år 2019. I slutet av 2020 hade 130 000 personer invalidpension enligt arbetspensionslagarna, vilket var ungefär 4 000 personer färre än året förut.

Läs mer: