Grundbeloppet av estniska pensioner höjdes 1.4.2021 - höjningen inverkar på FPA:s pensionsförmåner

Den årliga indexhöjningen av estniska pensioner samt en extra höjning gjordes i början av april. Höjningarna gjordes på löpande pensioner, och gäller också pensioner som betalas till Finland. Eftersom höjningen inverkar på de pensioner som FPA betalar måste pensionsbeloppet justeras.

Estland har 1.4.2021 höjt de ålderspensioner som grundar sig på arbete. Utöver den vanliga indexhöjningen av pensionernas grundbelopp har dessutom en extra höjning gjorts. Höjningen inverkar också på beloppet av de familjepensioner som Estland betalar och på beloppet av sjukpensionerna enligt den gamla lagen. Det har också gjorts en extra höjning av den bosättningsbaserade folkpensionen (rahvapension). Pensionerna justeras alltid när det är fråga om en ändring som görs av någon annan orsak än indexbindning.

Be att FPA justerar din pension

Om du får någon av de estniska pensioner som nämns ovan och dessutom ålderspension, sjukpension eller garantipension från FPA, måste pensionen från FPA justeras räknat från 1.4.2021. Om det har skett betydande förändringar i din årsinkomst måste även efterlevandepensionens kompletteringsbelopp och bostadsbidraget för pensionstagare justeras.

För justeringen ska du till FPA lämna in en ansökan om justering samt ett intyg över beloppet av din estniska pension från 1.4.2021. Om du redan tidigare har lämnat in ett intyg över pensionsbeloppet ska du dessutom lämna in en ansökan om justering som en bilaga till intyget.

Du kan göra en ansökan om justering

  • I e-tjänsten MittFPA (fpa.fi/etjanst). Till ansökan ska du foga ett intyg över den estniska pensionens belopp. Om intyget inte är i elektronisk form kan du skanna eller fotografera det.
  • Genom att ringa numret 020 634 0300
  • Genom att fylla i och skriva ut blanketten för ansökan om justering (E285r). Lämna in din ansökan och intyget över den estniska pensionens belopp på något av FPA:s serviceställen. Du kan också skicka din ansökan per post till FPA på adressen Centret för internationella ärenden, PB 78, 00381 HELSINGFORS.

Om du har frågor får du gärna ringa FPA:s kundtjänst för internationella ärenden på numret 020 634 0300. 

Läs mer