Sverige börjar betala ut ett nytt inkomstpensionstillägg – utbetalningen av svensk garantipension till Finland fortsätter

En ny lag trädde i kraft i Sverige i början av februari, enligt vilken pensionstagare som haft ett långt arbetsliv med låg lön börjar få en ny förmån från och med september. Den nya förmånen har namnet inkomstpensionstillägg och den betalas också till mottagare i Finland.

Sverige börjar 1.9.2021 betala en ny förmån till pensionstagare som haft ett långt arbetsliv med låg lön. Förmånen har namnet inkomstpensionstillägg och beloppet är högst 600 svenska kronor. Rätt till den nya förmånen har pensionstagare som får 9 000–17 000 svenska kronor i arbetspension. Rätten till förmånen och den summa som betalas ut påverkas också av antalet arbetsår. Förmånen kan betalas ut också till pensionstagare som är bosatta i Finland och i de övriga EU-/EES-länderna, men som har arbetat i Sverige.

Förmånen betalas ut av Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten skickar ett brev till de pensionstagare som kan ha rätt till förmånen. Breven skickas ut från och med vecka 6 och till slutet av maj. Man behöver inte ansöka om förmånen, utan Pensionsmyndigheten beviljar den automatiskt.

I brevet ombeds pensionstagarna att meddela beloppen av sina pensioner. Pensionsmyndigheten behöver uppgifter av pensionstagarna om beloppet av arbetspensionerna eftersom arbetspensionerna påverkar den nya förmånen. Man kan fråga om beloppen av arbetspensionerna hos sin egen arbetspensionsanstalt. Pensionsmyndigheten behöver inte uppgift om beloppet av folkpension, eftersom folkpensionen inte påverkar den nya förmånen.

Däremot kan den nya förmånen inverka på en del av FPA-förmånerna. Sådana är bl.a. folkpension, garantipension, bostadsbidrag för pensionstagare och grundläggande utkomststöd. Om du har någon av de här FPA-förmånerna och du börjar få den nya svenska förmånen ska du kontakta FPA.

Utbetalningen av svensk garantipension fortsätter

Sverige har beslutat att fortsätta betala ut garantipension till EU- och EES-länderna och till Schweiz ända till slutet av år 2021. I ett förhandsavgörande i december 2017 slog EU-domstolen fast att svensk garantipension inte behöver betalas till utlandet. I Sverige har en omfattande utredning gjorts om garantipensionen och vissa andra förmåner. Det är ännu inte känt hurdana lagstiftningsmässiga reformer utredningen leder till och när dessa genomförs.

Det lönar sig att kontakta Pensionsmyndigheten både i frågor som gäller det nya inkomstpensionstillägget och i frågor som gäller garantipensionen.

Läs mer