Man kan få utkomststöd för läkemedel som är nödvändiga för behandling av sjukdom


FPA har i samarbete med SHM preciserat anvisningarna för hur utkomststöd beviljas för läkemedelskostnader. Den nya anvisningen utgår från god vårdpraxis och medicinsk forskningsevidens. På det sättet försöker man också komma åt läkemedelsmissbruk.

En kund som ansöker om utkomstöd hos FPA får i regel i samband med ett positivt beslut en elektronisk betalningsförbindelse för apotek. Med den får kunden läkemedel och preparat som förskrivits för behandling av sjukdom och som är förenliga med god vårdpraxis.

En betalningsförbindelse kan ges också med begränsning


En betalningsförbindelse kan begränsas så att den gäller ett engångsköp, ett visst läkemedel eller en viss läkemedelsgrupp eller sådana preparat som en betalningsförbindelse inte i allmänhet omfattar (t.ex. läkemedel som expedieras med patientspecifikt specialtillstånd).

Om kunden behöver ett läkemedel eller preparat som inte omfattas av betalningsförbindelsen, måste kunden till FPA lämna in en patientanvisning eller ett recept samt ett utlåtande av en läkare, en specialistläkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Av utlåtandet ska framgå att läkemedelsbehandlingen behövs och är nödvändig i behandlingen av kundens sjukdom. Om kunden inte lämnar in de utredningar som behövs kan ingen betalningsförbindelse beviljas för läkemedelskostnaden.

I fråga om läkemedel som bland annat är förknippade med särskild risk för missbruk bedöms ansökningarna hos FPA i en multiprofessionell medicinsk sakkunniggrupp innan en betalningsförbindelse kan beviljas för läkemedelskostnaden. Hur behövligt och nödvändigt ett läkemedel är bedöms separat för varje kund.

Närmare information för kunder: