12 700 högskolestuderande får en begäran om redogörelse för studieframgången


FPA och studiestödsnämnderna följer årligen upp de högskolestuderandes studieframgång. Den uppföljning som nu gjorts omfattar cirka 140 000 högskolestuderande som fick studiestöd under läsåret 2016–2017. Av dem får 12 700 en begäran om redogörelse för studieframgången.

Med hjälp av uppgifterna om studiestöd och studieprestationer utreds om den högskolestuderandes studier gått tillräckligt mycket framåt. Studieframgången anses tillräcklig om den studerande har avlagt minst 20 studiepoäng läsåret 2016–2017 och i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad under läsåret eller under hela studietiden.

Om studieprestationerna inte räcker till får den studerande en begäran om redogörelse. Den studerande ska lämna in redogörelsen till högskolans studiestödsnämnd.

Studiestödsnämnden bedömer om det finns godtagbara skäl till otillräcklig framgång i studierna. Om den studerande inte svarar på begäran om redogörelse eller om de orsaker som han eller hon anger inte kan godtas dras studiestödet in från 1.1.2018. Om antalet studieprestationer är synnerligen litet (mindre än 1 studiepoäng/stödmånad) och den studerande inte ens haft för avsikt att studera på heltid, kan studiestödet även återkrävas.

Begäran om redogörelse skickas till 7 400 universitetsstuderande och till 5 300 yrkeshögskolestuderande. I fjol skickades begäran till 12 900 personer, varav 7 900 studerade vid universitet och 5 000 vid yrkeshögskola.

Närmare information för kunderna: