164 000 studerande har inte betalat hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

De högskolestuderande betalar för första gången en hälsovårdsavgift till FPA. De som har anmält sig närvarande för vårterminen måste betala avgiften senast 31.1.2021.

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. De studerande har kunnat betala hälsovårdsavgiften sedan 30.11.2020 i FPA:s e-tjänst eller som girering. Hittills har 90 000 studerande betalat avgiften.

Under vecka 2 skickar FPA ut brev till de studerande som har anmält sig som närvarande för vårterminen senast i början av januari, men som inte har betalat hälsovårdsavgiften. I brevet redogör FPA för betalningsskyldigheten och ger anvisningar om hur man ska betala hälsovårdsavgiften. Den studerande får inte något brev ifall hälsovårdsavgiften har betalats eller om den studerande inte har anmält sig närvarande. Det är också möjligt att läsa brevet i FPA:s e-tjänst genast efter att det har postats.

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Om en studerande som har anmält sig närvarande för vårterminen inte betalar hälsovårdsavgiften senast 31.1 påminner FPA om detta och tar ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro. Om den studerande inte betalar hälsovårdsavgiften efter att han eller hon fått betalningspåminnelsen, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot, dvs. dras av från, studiepenningen utan den studerandes samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften till utsökning med stöd av lagen.

Avgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften. Hälsovårdsavgiftens storlek fastställs årligen genom förordning av statsrådet.

Läs mer