Ändringar i FPA:s förmåner 2018

Uppdatering 5.1.2018

År 2018 sker det förändringar i bland annat arbetslöshetsförmånerna och studiestödet. I år görs inte några indexförhöjningar i de FPA-förmåner som är bundna till folkpensionsindexet, men en nivåhöjning görs i vissa förmåner.

I det följande redogörs för alla centrala ändringar i de sociala trygghetsförmåner som FPA har hand om.

Riksdagen har beslutat att folkpensionsindexet 2018 förblir på 2017 års nivå. Därmed kvarstår eurobeloppen av de FPA-förmåner som är bundna till folkpensionsindexet på samma nivå som i fjol.

Riksdagen har emellertid gjort några nivåförhöjningar eller andra lagändringar som inverkar på eurobeloppen av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindexet.

Bättre möjligheter för 18–19-åriga att få studiepenning


Från och med början av 2018 inverkar föräldrarnas inkomster inte längre på studiepenningens belopp för personer i åldern 18–19 som studerar på andra stadiet och bor självständigt. De här studerandena kan få studiepenning med grundbelopp (250,28 euro i månaden). Om en studerande ännu inte får studiepenning måste han eller hon ansöka om den.

Det gjordes också andra ändringar i studiestödet. Den årsinkomstgräns som gäller vid inkomstkontrollen höjdes med 1 % och utbetalningsdagen för studiestödet ändrades. Studiepenningen, bostadstillägget och stödet för skolresor betalas från och med årets början ut den 1 dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Högskolestuderande kan enklare än tidigare få den maximala studiesdiestödstiden förlängd då mängden oavklarade studier inte längre inverkar.

Högskolornas studiestödsnämnders verksamhet lades ned och samtidigt upphörde handläggningen av studiestödsansökningar vid universiteten i slutet av 2017. Alla högskolestuderandes samtliga studiestödsärenden handläggs i framtiden hos FPA. Förändringen kräver inga åtgärder av de studerande.

Från och med början av året betalas studiepenningen med en försörjarförhöjning på 75,00 euro per månad till vårdnadshavare till barn under 18 år. Varken antalet barn eller hos vem barnet bor påverkar försörjarförhöjningen. FPA betalar ut den automatiskt.

Stöd för att ta emot arbete och för företagande

Beloppet av full grunddagpenning och fullt arbetsmarknadsstöd är 32,40 euro per dag.

Självrisktiden för arbetslöshetsförmånerna förkortas från 7 dagar till 5.

Villkoren för rörlighetsunderstödet lindras. Rörlighetsunderstöd kan i framtiden betalas ut också för deltidsarbete som utförs mindre än 18 timmar i veckan. Understödet betalas endast för de faktiska arbetsdagarna.

Om det krävs utbildning för att en arbetssökande ska kunna ta emot ett arbete kan rörlighetsunderstöd betalas ut också för den tid utbildningen varar förutsatt att de övriga villkoren uppfylls. Rörlighetsunderstöd kan sökas för 3 månader tillbaka i tiden. Om stödtagaren har minderåriga barn eller om resan till arbetet eller utbildningen är särskilt lång (mer än 200 km), kan understödet betalas ut med förhöjt belopp.

Företagsverksamhet som inletts under arbetslöshet är inte ett hinder för arbetslöshetsförmån under de första fyra månaderna. Eventuella inkomster av verksamheten samordnas med arbetslöshetsförmånen.

Ett villkor för full arbetslöshetsförmån är att den arbetssökande under en period på 65 utbetalningsdagar har arbetat i minst 18 timmar eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service i minst 5 dagar. Om villkoret inte uppfylls betalas arbetslöshetsförmånen nedsatt med 4,65 % under de följande 65 utbetalningsdagarna. I praktiken motsvarar denna nedskärning ungefär ersättningen för en arbetslöshetsdag, dvs. 32,40 euro.

Villkoren för aktiveringsmodellen uppfylls genom lönearbete eller företagsverksamhet eller genom att man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Sysselsättningsfrämjande service är bland annat arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och arbetsprövning. Arbetslöshetsförmånens normala belopp betalas åter ut när villkoren för aktiveringsmodellen uppfyllts under en granskningsperiod om 65 utbetalningsdagar.

Aktiveringsmodellen omfattar inte arbetslösa personer som får förmånen på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller närstående- eller familjevårdare. Aktivitet krävs inte heller och arbetslöshetsförmånen sänks inte under den tid en ansökan om sjukpension behandlas eller under en kortvarig permittering.

Läs mer: Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

De maximala boendeutgifterna i anslutning till allmänt bostadsbidrag ändras inte

De maximala boendeutgifterna i anslutning till det allmänna bostadsbidraget justeras framöver med levnadskostnadsindexet i stället för med hyresindexet. År 2018 kvarstår emellertid de maximala boendeutgifterna oförändrade, dvs. på samma nivå som år 2017. Med dessa utgifter avses det maximala beloppet av boendeutgifter som godtas i samband med bostadsbidraget.

Utkomststödets grunddel höjs

Utkomststödets grunddel höjs år 2018. För en ensamstående är beloppet av grunddelen 491,21 euro per månad från och med början av 2018.

Det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand. Höjningen tryggar nivån på utkomststödet, även om största delen av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet är oförändrade jämfört med år 2017.

Lättnad för dem som köper dyra läkemedel

I fråga om särskilt dyra läkemedel, som kostar mer än 1 000 euro, betalas ersättning på en gång bara för den mängd som motsvarar en månads behov. Från ingången av 2018 kan man på en och samma gång inhandla ett dyrt läkemedel i en sådan mängd att gränsen för årssjälvrisken (takbeloppet) överskrids.

Årssjälvrisken ändras inte utan kvarstår vid 605,13 euro per kalenderår. Om årssjälvrisken överskrids betalar kunden under resten av året en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt preparat. I fråga om dyra läkemedel är självrisken 0,21 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.

Högre dagpenningar för sjukdoms- och rehabiliteringstid

Minimibeloppet av sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning höjs med 0,91 euro per dag. Det nya minimibeloppet är 24,64 euro per vardag.

Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning som betalas ut för tid med yrkesinriktad rehabilitering är 31,02 euro per vardag år 2018 (30,41 euro/dag år 2017).

FPA ändrar automatiskt dagpenningar som redan löper.

Företagares självrisktid för sjukdagpenningen blir kortare

FöPL-försäkrade företagares sälvrisktid för sjukdagpenningen förkortas till en dag. År 2017 var självrisktiden den dag man insjuknade och de tre följande vardagarna. År 2018 räknas bara den dag man insjuknar till självrisktiden. I fråga om arbetsoförmåga som börjar 2018 ska FöPL-försäkringen vara i kraft den dag företagaren insjuknar för att han eller hon ska kunna få FöPL-dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid.

Båda föräldrarna kan få specialvårdspenning för tid med terminalvård i hemmet

Specialvårdspenningen är en ersättning för inkomstbortfall. Den betalas i en situation där en vårdnadshavare inte kan arbeta, eftersom han eller hon deltar i vården eller rehabiliteringen av ett barn under 16 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Från och med början av 2018 kan specialvårdspenning betalas samtidigt till båda föräldrarna under tid med terminalvård i hemmet.

Sjukförsäkringspremien för arbetsgivare minskar

År 2018 är sjukförsäkringspremien för arbetsgivare 0,86 % av den lön som arbetsgivaren betalar (1,08 % år 2017).

År 2018 är dagpenningspremien för en löntagare som är försäkrad i Finland 1,53 % av lönen (1,58 % år 2017). För LFöPL-företagare är dagpenningspremien likaså 1,53 % av arbetsinkomsten. Företagare med FöPL-försäkring betalar utöver dagpenningspremien en tilläggsfinansieringsandel på 0,17 %, dvs. totalt 1,70 % (år 2017 totalt 1,64 %). Om det sammanlagda beloppet av löneinkomsten och företagarens arbetsinkomst är under 14 020 euro, betalas ingen dagpenningspremie.

Löntagare och företagare betalar ingen sjukvårdspremie år 2018. Så var det också år 2017. Den sjukvårdspremie som tas ut av pensions- och förmånsinkomster är 1,53 % (1,45 % år 2017) och den ingår i förskottsinnehållningen.

Maximibeloppen av ersättningar för företagshälsovård stiger


FPA betalar ersättning till företagare för kostnader för den egna företagshälsovården enligt maximibelopp som fastställs årligen. Det maximibelopp per företagare som fastställts för år 2018 stiger med cirka 0,3 %. Maximibeloppet per arbetstagare för ersättningar som betalas till arbetsgivare för räkenskapsperioden 2017 stiger också med cirka 0,3 %.

Fler får rätt till ersättning för företagshälsovård för företagare

Från och med början av 2018 kan företagare få direktersättning för sina företagshälsovårdskostnader också av privata serviceproducenter. Hittills har det här varit möjligt bara i fråga om företagshälsovård som köpts av en hälsovårdscentral. En privat serviceproducent måste ingå ett redovisningsavtal med FPA för att kunna ansöka om ersättningar för företagarens del.

Rehabiliteringsstöd inte ett hinder för företagare att få ersättning för kostnader för företagshälsovård

Företagare vilkas FöPL- eller LFöPL-försäkring har avslutats på grund av arbetsoförmåga kan få ersättning för företagshälsovård medan de får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid. Den här ändringen har ännu inte stadfästs av presidenten.

Ersättningen för gårdsbesök hos lantbruksföretagare ändras

Från början av 2018 betalar FPA ersättning enligt sjukförsäkringslagen till lantbruksföretagare för 50 % eller 60 % av kostnaderna för en arbetsplatsutredning (gårdsbesök) och högst 40 % i ersättning av statens övriga medel.

Lantbruksföretagaren får alltså ersättning för

  • 100 % av kostnaderna för gårdsbesök om företagaren har kommit överens med företagshälsovården om praxis och åtgärder för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan
  • 90 % av kostnaderna för gårdsbesök om företagaren inte har kommit överens med företagshälsovården om praxis och åtgärder för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan.

Ersättning för företagshälsovård betalas emellertid högst upp till ett årligt maximibelopp per företagare.

Vårdbidraget med grundbelopp för pensionstagare höjs

Vårdbidraget med grundbelopp för pensionstagare höjs med 8,81 euro. Höjningen kräver inga åtgärder av kunden, utan den betalas ut automatiskt. De övriga vårdbidragsbeloppen bevaras oförändrade. Också de övriga handikappbidragen kvarstår på nuvarande nivå.

Det nya beloppet av vårdbidrag med grundbelopp för pensionstagare är 70,52 euro per månad. Vårdbidraget med höjt belopp är 153,63 euro per månad och vårdbidraget med högsta belopp är 324,85 euro per månad.

Handikappbidraget för personer under 16 år och handikappbidraget för personer över 16 år ändras inte. Handikappbidraget med grundbelopp är 92,14 euro per månad, det höjda handikappbidraget är 215,00 euro per månad och det högsta handikappbidraget är 416,91 euro per månad.

Beloppet av veterantillägget ändras inte.

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning förnyas år 2018

Från och med början av 2018 inleds en ny avtalsperiod inom tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning och servicen omorganiseras. Kunderna kan, om de önskar, inverka på vem som tolkar för dem. Man försöker också ordna tolk på så nära håll som möjligt.

Se den nya regionala kontaktinformationen för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning och centrets öppettider.

Höjningar i familjeförmånerna

Ensamförsörjartillägget höjs. Från början av 2018 är höjningen 53,30 euro per månad för varje barn för vilket barnbidrag betalas (48,55 euro/månad år 2017).

Beloppet av fullt underhållsstöd höjs och är 156,39 euro per månad (155,50 euro/månad år 2017).

Gränsen för insolvens i samband med underhållsstöd stiger. Den nya gränsen för en underhållsskyldigs insolvens är 1 103,43 euro i månaden. Inkomstgränsen per barn är 275,86 euro i månaden. År 2017 är beloppen 1 097,14 respektive 274,29 euro i månaden.

FPA betalar inte underhållsstöd om barnet kan försörja sig med sina egna inkomster. Gränserna för ett barns förvärvs- och kapitalinkomster stiger och är nästa år 772,40 euro per månad om barnet bor hemma och 1 103,43 euro per månad om barnet bor självständigt. År 2017 var gränserna 768,00 euro per månad respektive 1 097,14 euro per månad.

Beloppet av moderskapsunderstöd höjs. Moderskapunderstödet uppgår till 170 euro om barnet beräknas födas 1.6 eller senare. För närvarande är det 140 euro. Familjen kan välja endera moderskapsförpackningen eller ett skattefritt penningbelopp.

Minimibeloppet för både föräldradagpenningen och specialvårdspenningen stiger år 2018. Det nya beloppet är i båda fallen 24,64 euro per dag (23,73 euro/dag år 2017).

Garantipensionen höjs, de övriga pensionerna är oförändrade

Garantipensionen höjs med 15,01 euro. Folkpensionen, som är bunden till folkpensionsindexet, kvarstår på nuvarande nivå, och detsamma gäller de övriga familjepensioner som FPA betalar ut.

Det månatliga beloppet av full garantipension stiger år 2018 från nuvarande 760,26 euro till 775,27 euro. Folkpensionen är lika stor som i år, dvs. för en ensamstående 628,85 euro per månad och 557,79 euro per månad för den som lever i ett parförhållande.

Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 324,33 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 101,59 euro per månad. Barnpensionens grundbelopp är 59,68 euro per månad.

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn under 16 år är 21,93 euro per månad.

Pensionsstödet stiger

Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen. År 2018 är beloppet 775,27 euro per månad.

Ändringar i bostadsbidraget för pensionstagare

Maximibeloppet av de boendeutgifter som beaktas i samband med bostadsbidraget för pensionstagare höjs med 1,8 % i alla tre kommungrupper. I kommungrupp 1 är maximibeloppet 8 097,00 euro per år, i kommungrupp 2 är det 7 447,00 euro per år och i kommungrupp 3 är det 6 533,00 euro per år. Ersättningen för de månatliga underhållskostnaderna i ett egnahemshus stiger till 42,32 euro per månad (41,57 euro/månad år 2017).

Höjningarna beaktas vid följande justering av bostadsbidraget för pensionstagare. De kostnader för uppvärmning och vatten som beaktas kvarstår oförändrade.

Arbete som pensionär

En pensionstagare kan förvärvsarbeta. Den som får rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA kan tjäna högst 737,45 euro per månad år 2018. Inkomstgränsen är densamma som år 2017. Det här är den övre gränsen även om personen i fråga utöver stödet och pensionen från FPA också får arbetspension, där förvärvsinkomstgränsen är högre. I fråga om företagare beaktas arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare eller, om företagaren saknar företagarförsäkring, den faktiska arbetsinkomsten av verksamheten som företagare.  

Om förvärvsinkomstgränsen överskrids ska FPA informeras om detta. I sådana fall avbryts i allmänhet utbetalningen av rehabiliteringsstödet eller sjukpensionen.

Förändringar i den sociala tryggheten för arbetstagare

Från och med början av 2018 omfattas säsongarbetare som kommer från länder utanför EU och arbetstagare som förflyttats företagsinternt (enligt ICT-direktivet) av den finländska sociala tryggheten om arbetet varar minst 4 månader utan avbrott. Med säsongarbete avses arbete som utförs under vissa årstider inom lantbruket och turismen.

En säsongarbetare eller en arbetstagare som förflyttats företagsinternt och som är sjukförsäkrad eller arbetspensions- och olycksfallsförsäkrad i Finland jämställs med en kommuninvånare även om han eller hon inte har hemkommun i Finland. Arbetstagaren betalar samma klientavgift för vården som de som är bosatta i kommunen. Personen ska separat ansöka hos FPA om rätt till vård.

Närmare information för kunder:

FPA-förmåner i siffror 2018 (pdf)

På webben