Ansök om militärunderstöd nu

Militärunderstöd kan sökas en månad innan man träder i tjänst. Följande tidpunkt för inryckning är 7.1.2019.

FPA kan betala militärunderstöd under tjänstgöringstiden till värnpliktiga som fullgör beväringstjänst eller civiltjänst samt till deras anhöriga. Med värnpliktig avses en person som fullgör militär- eller civiltjänst eller vapenfri tjänst.

Den som är i tjänst kan enkelt på www.fpa.fi/etjanst ansöka om bostadsunderstöd och stöd för räntor på studielån, som båda är en del av militärunderstödet. Därtill kan en anhörig till en värnpliktig via e-tjänsten ansöka om grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd.

Via webben kan man också kontrollera om ansökan är avgjord och när stödet betalas ut. Man loggar in i e-tjänsten med sina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Militärunderstöd kan inte sökas i efterhand

Om beväringen eller hans eller hennes familj får allmänt bostadsbidrag från FPA redan före militärtjänsten, fortsätter det under tjänstgöringstiden. Bostadsbidraget kan kompletteras med militärunderstöd. Vid behov kan bostadsbidraget justeras.

Militärunderstöd kan inte sökas retroaktivt, vilket betyder att FPA kan bevilja stödet tidigast från början av ansökningsmånaden.

På Fråga FPA-spalten gällande militärunderstödet svarar sakkunniga under vardagar snabbt på frågor där man inte behöver ta ställning till en enskild persons individuella situation.

Närmare information för kunderna