Är du ny studerande? Spara dina lönekvitton.

Studerandes egna inkomster påverkar studiestödet. För den som inleder studierna den här hösten lönar det sig att spara lönekvittona från hela början av året fram till studiestarten. De kan behövas i februari 2020, då FPA kontrollerar inkomsterna för alla som fått studiestöd under år 2018.

Vid inkomstkontrollen jämför FPA de inkomster som en studerande har under hela året med årsinkomstgränsen. Inkomstgränsen beror på för hur många månader under året den studerande lyfter studiestöd.

En ny studerande som inleder sina studier i september och lyfter studiestöd för 4 månader i år, kan i år tjäna upp till 18 588 euro utan att inkomsterna inverkar på studiestödsbeloppet. Om inkomsterna överstiger årsinkomstgränsen kan den studerande lämna en redogörelse till FPA, som visar att inkomsterna har tjänats innan studierna började. Även om inkomstgränsen överskrids kan den studerande lyfta studiestöd för 4 månader om hans eller hennes bruttoinkomster från början av september till slutet av december i år är högst 2 668 euro. Om man inlett studierna redan i augusti är inkomstgränsen en annan och man kan då under hösten få studiestöd för 5 månader.

För en ny studerande stiger inkomstgränsen om han eller hon inte använder alla höstens studiestödsmånader. På FPA:s webbplats finns en räknare som kan användas för att uppskatta slutresultatet av inkomstkontrollen.

Tidpunkten för utbetalningen av inkomsterna avgör

Vid inkomstkontrollen för studerande tar FPA i beaktande alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster förutom studiestödet. Inkomsterna hänförs till studietiden eller tid utanför studierna utgående från betalningstidpunkten. Om t.ex. semesterpenning betalas i september räknas den som inkomst under studietiden, även om arbetet har utförts före studierna började.

Vid inkomstkontrollen utgår FPA från att studietiden inletts under den månad från och med vilken det har varit möjligt att bevilja studiestöd för studierna i fråga. Om studierna till exempel börjar 1.9 men den studerande börjar lyfta studiestöd först från och med november, utgår FPA ändå vid inkomstkontrollen från att studietiden började i september.

Det lönar sig att kontrollera inkomster och stödmånader senast på våren, när du känner till alla dina inkomster för det föregående året. Om dina inkomster överstiger årsinkomstgränsen kan du betala tillbaka studiestöd före utgången av maj 2019. Genom att frivilligt betala tillbaka studiestöd som betalats för mycket undviker du att studiestödet återkrävs med en förhöjning på 7,5 %.

För nya studerande lönar det sig att spara löneintyg över inkomster som har betalats ut före den månad då studierna inleddes. Utbetalningsdagen och beloppet av inkomsterna ska framgå av intygen. I februari 2020 skickar FPA återbetalningsförslag till dem som fått studiestöd och vars årsinkomster överskrider årsinkomstgränsen. Efter det måste den studerande skicka en utredning till FPA över vilka inkomster som han eller hon förtjänat under studietiden och vilka utanför studietiden.

Olika inkomstgränser för studiestöd och för bostadsbidrag

Studerande som bor på hyra eller i egenägd bostad på det finländska fastlandet kan få allmänt bostadsbidrag. Studiestöd och bostadsbidrag ska sökas separat. De här förmånerna har olika inkomstgränser och justeringsregler. Allmänt bostadsbidrag har ingen retroaktiv inkomstkontroll såsom studiestödet.

Bostadsbidragets storlek beror på bruttoinkomsterna för alla som hör till hushållet. När FPA räknar ut bostadsbidraget uppskattas inkomsterna för alla i hushållet antingen som genomsnittlig inkomst eller som fortlöpande inkomst.

Om en persons inkomster är desamma under minst 3 månader från det att bidraget beviljades eller justerades beräknas bostadsbidraget utifrån dem.

Om inkomsterna varierar, dvs. inte är desamma under minst 3 månader, uppskattas den genomsnittliga inkomsten. Då beaktas alla de inkomster som personen får under de följande 12 månaderna.

Om man får allmänt bostadsbidrag ska man omedelbart meddela FPA om det sker förändringar i inkomsterna. Meddela FPA om hushållets inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad.

Exempel på inkomstkontroll för en ny studerande

Kalle Karlsson bor ensam på hyra. Han arbetar från januari till augusti och tjänar 3 000 euro/månad (totalt 24 000 euro). I början av september börjar han studera vid en högskola och lyfter studiestöd från september till december (4 mån.). Kalle klarar sig undan återkrav av studiestödet genom att se  till att han i september–december vid sidan av studiestödet tjänar högst 2 668 euro.

Om Kalle ansöker om allmänt bostadsbidrag från början av september och får en lön på högst 665 euro per månad för september–december och dessutom lyfter 250 euro i studiepenning varje månad, minskar hans inkomster inte bostadsbidraget och inte heller studiestödet.

Närmare information för kunder