Är du över 65 år och har en liten arbetspension? Har du glömt att ansöka om folkpension?


FPA utreder igen med hjälp av sina registeruppgifter om personer som avgått med arbetspension har rätt till folkpension. Majoriteten av dem som inte har sökt folkpension har fyllt 65 år. I den här gruppen kan också finnas personer som har sjukpension. FPA kontaktar de kunder som kan ha rätt till folkpension.

Vid kontrollen 2018 hittades i FPA:s register 2 753 personer som kan ha rätt till folkpension på grund av låga arbetspensioner. Kontrollen genomfördes senast i maj i fjol.

– FPA har i många år gjort sådana här utredningar. Utredningen görs årligen eftersom en del av dem som har en låg arbetspension inte har kommit att tänka på att de kan söka folkpension när de fyller 65 år. En person kan till exempel ha avgått med arbetspension tidigare, men inte ansökt om förtida ålderspension från FPA då, även om det hade varit möjligt. Orsaken kan vara att både folkpensionen och garantipensionen blir mindre om man börjar ta ut dem innan man fyller 65, säger förmånschef Pirjo Raute.

Vid genomgången av registren kan man också hitta personer under 65 år som nyligen har fått sjukpension och som inte har sökt folkpension. 

– Vi kontaktar alla de här personerna per telefon eller brev under 2018, eftersom vi vill betjäna kunderna på ett jämlikt och ansvarsfullt sätt, säger Raute.

Vid registergenomgången 2017 hittades 2 784 personer som kunde ha rätt till folkpension. Av dem började 1 778 få folkpension. Alla som hittades vid genomgången av registren får inte folkpension eftersom en person kan ha andra inkomster som inverkar på om folkpension kan beviljas. Sådana inkomster kan till exempel vara pensioner från utlandet.

Inkomstgränsen för folkpension och beloppet av garantipensionen


Om du får mindre än 1 299,88 euro per månad i arbetspension kan folkpension komplettera ditt pensionsskydd. För den som lever i ett parförhållande är gränsen för arbetspensionen lägre, 1 157,71 euro per månad (år 2018).

Raute påminner också om att garantipensionen kompletterar ålderspensionen.

– För personer som bor i Finland tryggar garantipensionen en minimipension, som i år är 775,27 euro i månaden.

Närmare information för kunder