Arbetslösas aktivitet följs upp


För att få full arbetslöshetsförmån måste en arbetslös från och med 1.1.2018 arbeta, bedriva företagsverksamhet eller delta i sysselsättningsfrämjande service.

För att få full arbetslöshetsförmån måste en arbetslös under en period på 65 utbetalningsdagar ha haft avlönat arbete i minst 18 timmar, haft förvärvsinkomster av företagsverksamhet om minst 241,00 euro eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service under minst 5 dagar. Inom exempelvis undervisningssektorn kan aktiviteten påvisas med mindre än 18 timmars arbetsmängd. Med sysselsättningsfrämjande service avses bland annat arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och arbetsprövning.

Om den arbetslösa inte är tillräckligt aktiv nedsätts arbetslöshetsförmånen med 4,65 % för de följande 65 utbetalningsdagarna.

I praktiken motsvarar nedsättningen ungefär ersättningen för en arbetslöshetsdag, som är 32,40 euro. Nedsättningen görs på full arbetslöshetsförmån som innefattar eventuell barnförhöjning och förhöjningsdel, men inte kostnadsersättning.

Om arbetslöshetsförmånen nedsätts betalas den åter ut med normalt belopp när den arbetslösa påvisat tillräcklig aktivitet under 65 utbetalningsdagar. Förmånen nedsätts inte på grund av aktiveringsmodellen med mer än beloppet av arbetslöshetsförmånen för en dag per utbetalningsperiod, även om aktiviteten inte heller under de följande 65 utbetalningsdagarna är tillräcklig.

Kunden meddelar sin aktivitet i anmälan om arbetslöshetstid. FPA följer upp om kravet på aktivitet uppfylls och betalar ut arbetslöshetsförmånen enligt det. Kunden får ett beslut från FPA om förmånsbeloppet ändras.

Uppföljningen av aktiviteten omfattar inte personer som får arbetslöshetsförmån på grund av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning och inte heller närstående- eller familjevårdare. Aktivitet krävs inte heller och arbetslöshetsförmånen nedsätts inte under den tid en ansökan om sjukpension behandlas eller under en kortvarig permittering.

Självrisktiden för arbetslöshetsförmånerna förkortas från 7 dagar till 5 från och med 1.1.2018.

Närmare information för kunder: