De förmåner som är bundna till folkpensionsindex stiger med 1,0 %

De förmåner som FPA betalar ut stiger nästa år med 1,0 % i enlighet med höjningen av folkpensionsindex. Enligt regeringens budgetproposition höjs dessutom nivån på flera förmåner.

Största delen av FPA-förmånerna är bundna till folkpensionsindex. Folkpensionsindex följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen räknar ut på basis av prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna.

Enligt lag ska FPA före utgången av oktober fastställa poängtalet för folkpensionsindex för följande kalenderår. År 2020 är poängtalet 1633 (år 2019 var det 1617). Poängtalet stiger därmed med 1,0 %. Indexjusteringen ökar FPA:s utgifter för förmånerna med uppskattningsvis 63 miljoner euro år 2020.

Efter indexjusteringen stiger t.ex. grundbeloppet av vårdbidraget för pensionstagare från 70,52 euro till 71,21 euro och den vårdpenning som betalas i form av stöd för hemvård av barn för ett barn under 3 år från 338,34 euro till 341,69 euro.

Nivåförhöjningarna fastställs senare

Enligt regeringsprogrammet och budgetpropositionen kommer också nivån på flera FPA-förmåner att höjas från och med 1.1.2020. Nivåförhöjningarna gäller bl.a. folkpensionen och garantipensionen, sjukdagpenningen med minimibelopp samt arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen.

FPA informerar om förmånsbeloppen och inkomstgränserna för nästa år i december, då de lagar som berörs av budgetpropositionen har behandlats i riksdagen.

Förmånernas eurobelopp och inkomstgränser fr.o.m. 1.1.2020.

Närmare information