Deltidsanställda behöver inte längre vänta på sin arbetslöshetsförmån

Sammanjämkningen av lön och arbetslöshetsförmån underlättas från och med 1.4.2019. Kunderna ska på normalt vis anmäla tiden i arbete i en anmälan om arbetslöshetstid till FPA, men arbetet påverkar arbetslöshetsförmånens belopp först efter att lönen har betalats ut. FPA får uppgifter om det utbetalda lönebeloppet från inkomstregistret.

När en arbetslös arbetssökande kombinerar deltids- eller ströjobb och en arbetslöshetsförmån kan han eller hon få jämkad arbetslöshetsförmån där man beaktar den lön som erhållits för arbetet. Hittills har den som ansökt om jämkad arbetslöshetsförmån varit tvungen att vänta på löneuppgifterna, vilket har orsakat fördröjning och ovisshet eftersom förmånen har kunnat betalas ut först när kunden har lämnat in lönespecifikationen.

Efter lagändringen kommer lönen att jämkas med arbetslöshetsförmånen för den utbetalningsperiod då lönen betalas ut. Om en person exempelvis arbetar deltid i maj och lönen för arbetet betalas ut i mitten av juni, jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för juni. Arbetslöshetsförmånen för maj betalas ut utan fördröjningar och till fullt belopp, om personen i maj inte har andra inkomster som ska beaktas vid jämkningen.

•	Infografik om ändringarna i jämkad arbetslöshetsförmån 1.4.2019. Samma information finns som text på sidan.

Tidigare har lönen för deltidsarbete som utförts till exempel i februari jämkats med arbetslöshetsförmånen för februari, även om lönen har betalats ut först i mitten av mars. Det betyder att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen för februari har fördröjts och lönen har påverkat förmånen i förskott.

FPA får löneuppgifterna ur inkomstregistret

Ändringen gäller arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning som betalas ut efter 1.4.2019. Kunden behöver inte kontakta FPA på grund av ändringen. Kunden ska även i fortsättningen uppge i sin anmälan om arbetslöshetstid om han eller hon har varit i arbete. Tiden i arbete ska alltid uppges, även om den utbetalda lönen understiger det skyddade belopp som tillämpas vid arbetslöshetsförmåner (300 euro/månad).

Lönekvitton behöver inte längre lämnas in, eftersom FPA får uppgifter om lönen direkt från inkomstregistret. Om det inte finns tillräckliga uppgifter om utbetald lön i inkomstregistret kontaktar FPA kunden och ber om de uppgifter som behövs.

De övriga villkoren för jämkad arbetslöshetsförmån ändras inte. Det skyddade belopp som tillämpas vid jämkad arbetslöshetsförmån är fortsättningsvis 300 euro under en jämkningsperiod på en månad och 279 euro under en jämkningsperiod på fyra veckor. Grundregeln är att varje euro som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

År 2018 betalade FPA ut jämkad arbetslöshetsförmån till 71 300 personer, vilket är 21 % av alla förmånstagare.

Närmare information för kunderna