Det blir möjligt att sköta ärenden för barn som fyllt 10 år på Mina Kanta-sidor - betydande ändringar krävs inom hälso- och sjukvården

För närvarande får vårdnadshavarna läsa uppgifter om sina barn som är under 10 år på Mina Kanta-sidor. Det finns ett erkänt behov av att utvidga vårdnadshavarna rätt att sköta ärenden och man arbetar intensivt för att detta ska bli möjligt. Målet är att slutföra arbetet under 2020.

För att rätten att sköta ärenden för barn på Mina Kanta-sidor ska kunna utvidgas till 10-17-åringar måste det företas omfattande ändringar i patientdatasystemen i hela Finland. Dessutom behövs det ändringar i hur uppgifterna dokumenteras inom hälso- och sjukvården.

För närvarande får vårdnadshavarna uppgifter genom att begära dem från hälso- och sjukvården

Målet är att de nödvändiga ändringarna ska kunna göras under 2020. Det går inte att utlova någon exakt tidtabell, eftersom ändringsarbetena framskrider lokalt i olika takt och är beroende av hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna beslut.

För närvarande kan vårdnadshavarna begära att få se sina barns journalhandlingar hos en hälso- och sjukvårdsenhet eller ett apotek. Vårdnadshavaren får kopior av uppgifterna, om inte en minderårig som bedömts vara kapabel att besluta om sin vård har förbjudit att de lämnas ut.

”Det är viktigt att det så snabbt som möjligt börjar gå att sköta ärenden för barn som fyllt 10 år på Mina Kanta-sidor. FPA stöder det tekniska genomförandet på olika håll i Finland och har förberett sig på omfattning testning av datasystemen”, kommenterade specialsakkunnig Maritta Korhonen från FPA.

Mina Kanta-sidor kommer inte att visa vårdnadshavarna sådana uppgifter om barn över 10 år som har dokumenterats innan funktionen infördes.

Varför ser vårdnadshavarna ännu inte 10–17-åringars uppgifter på Mina Kanta-sidor?

I samtliga situationer måste det säkerställas att barns och ungas självbestämmanderätt tillgodoses. För att vårdnadshavarnas rätt att sköta ärenden ska utvidgas från barn under 10 år till alla minderåriga förutsätts därför att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården antecknar i patientdatasystemen huruvida en minderårig med beslutsförmåga tillåter att uppgifter om hen utlämnas till vårdnadshavarna.

En minderårig har rätt att besluta om vårdnadshavarna ska få läsa uppgifter om hen, om den minderåriga inom hälso-och sjukvården har bedömts vara mogen att själv besluta om sin vård. Bedömningen görs separat för varje vårdhändelse eller besök, eftersom beslutsförmågan alltid bedöms i relation till den aktuella saken.

En stor del av de unga som bedömts vara mogna vill att vårdnadshavarna ska få se uppgifterna. Det finns dock situationer där en minderårig har grundad anledning att förbjuda att uppgifter om hen visas.

Rätten för en minderårig med beslutsförmåga att själv besluta om sin vård och om utlämnandet av uppgifter är inte ny. Redan 1992 föreskrevs det i patientlagen om minderårigas ställning och vårdnadshavarnas rätt att få uppgifter.

Läs mer:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården anvisningar inför ändringen av tillvägagångssättet och dokumentationsrutinerna.