Förmånsbeloppen för 2018 fastställs i slutet av året


Regeringen har föreslagit en ändring i folkpensionsindex som skulle innebära att de flesta förmånerna förblir oförändrade.

En stor del av FPA:s förmåner justeras årligen enligt folkpensionsindex. Enligt lag fastställer FPA före utgången av oktober poängtalet för folkpensionsindex under följande kalenderår. FPA har av tradition informerat om förmånsbeloppen under följande kalenderår så fort folkpensionsindex har fastställts.

I höst har regeringen föreslagit att de förmåner som är bundna till folkpensionsindex inte ska höjas med index och att folkpensionsindex 2018 ska frysas på 2017 års nivå.

Eftersom behandlingen av regeringspropositionen pågår kan FPA ännu inte fastställa förmånsbeloppen för nästa år.

Vi informerar om beloppen av de förmåner som är bundna till folkpensionsindex och om inkomstgränserna när regeringspropositionen har behandlats.

Ytterligare information