Förslag om återbetalning av studiestöd skickas till 34 800 studerande


FPA har skickat ut beslutsförslag om återkrav av studiestöd. Cirka 34 800 studiestödstagare tjänade mer än årsinkomstgränsen för studiestöd år 2016. Det är en aning fler än ett år tidigare.

År 2016 fick ungefär 320 500 studerande studiestöd. Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen hade 34 8000 av dem inkomster som överskred årsinkomstgränsen enligt lagen om studiestöd. Det är ungefär 11 % av alla som får studiestöd. Dessa studerande har nu fått ett beslutsförslag om återkrav från FPA. Summan som återkrävs är i medeltal 1 300 euro per studerande. Enligt beslutsförslagen skulle studiestöd till ett belopp av 45,4 miljoner euro återkrävas.

I fjol skickade FPA ut förslag om återkrav till 34 100 studerande och återkravsbeloppet var 46,6 miljoner euro.

Årsinkomstgränsen för studiestöd fastställs enligt hur många månader den studerande har lyft studiestöd. Om en studerande lyfter studiestöd för 9 månader får hans eller hennes övriga inkomster inte överstiga 11 850 euro per år. År 2016 var studiestödstagarnas skattepliktiga inkomster i genomsnitt 7 970 euro (utan studiestödet).

Inkomstgränserna höjdes med 1 % från början av 2018. Inkomstgränsen är nu 11 973 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader. Årsinkomstgränsen för 10 stödmånader är 10 650 euro. De nya inkomstgränserna är i bruk 2018 och 2019.

Begäran om ny behandling ska göras inom en månad


FPA skickar ett förslag om återkrav till alla de studerande som överstigit inkomstgränsen. Det är endast ett förslag, eftersom FPA inte har information om vilka av inkomsterna som förvärvats under studietiden. Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden (t.ex. inkomster efter utexamineringen), kan det belopp som återkrävs minska eller återkravet slopas.

Den studerande kan lämna in en begäran om ny behandling till FPA med en utredning över sina studier och när inkomsterna förvärvats. En begäran om ny behandling ska göras senast 22.3.2018. En utredning behövs om den studerande under 2016 har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader. Tidigare år har en fjärdedel av dem som fått ett förslag om återkrav börjat eller avslutat sina studier.

Med beslutsförslaget följer anvisningar om hur den studerande kan göra en begäran om ny behandling eller komma överens om betalningsarrangemang.

Den studerande ska själv se till att årsinkomstgränsen inte överskrids. Det går enkelt att annullera, återbetala eller avbryta studiestödet via FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst. Man loggar in i e-tjänsten med sina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Sammanlagt  27 100 studerande återbetalade frivilligt studiestöd för 2016 till ett belopp av 29,6 miljoner euro. Frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2017 ska göras före utgången av maj 2018. Om den studerande inte annullerat eller återbetalat felaktigt utbetalt studiestöd, återkrävs beloppet höjt med 7,5 %.

Närmare information för kunder: