FPA firar den samiska språkveckan – tjänster på de samiska språken utvecklas i samarbete med den samiska språkgemenskapen

Syftet med den samiska språkveckan är att det samiska språket ska höras och synas inom alla samhällsområden. Vid FPA firas den samiska språkveckan med utvecklingsarbete.

Det gemensamma syftet med den samiska språkveckan är att synliggöra det samiska språket på alla samhällsområden. Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso hoppas att så många aktörer som möjligt ska delta i den samiska språkveckan:

– När språket syns dagligen skapar det en känsla av att vårt språk är accepterat, att det har ett värde och att det hör till samhället.

Vid FPA syns den samiska språkveckan i information som riktas till personalen och i information till kunderna. I år uppmärksammas särskilt utvecklingen av servicen på de samiska språken och samarbetet med olika aktörer.

Under den samiska språkveckan riktas information också till FPA:s personal

Under språkveckan ska samiskan synas och höras också internt inom FPA. Målet är att var och en som arbetar vid FPA ska känna till samernas språkliga rättigheter och kunna hänvisa samiskspråkiga kunder till service på deras eget språk. 

FPA erbjuder alla sina anställda möjlighet att genomgå webbkursen Saamelaiset Kelan asiakkaina (Samerna som kunder hos FPA). Kursen är ett kompakt informationspaket om den samiska kulturen och om samernas språkliga rättigheter. Webbkursen har producerats av FPA och snart kan också anställda vid andra organisationer ta del av den via statens digitala inlärningsmiljö eOppiva.

Sakkunniga vid FPA som arbetar med kundservice på de samiska språken kommer under temaveckan att berätta för andra anställda vid FPA om sitt eget förhållande till det samiska språket och den samiska kulturen. Samtidigt delar de med sig av sina erfarenheter av hur det är att arbeta med kundservice på samiska vid FPA.

De samiskspråkiga tjänsterna utvecklas i samarbete med samerna

FPA utvecklar de samiskspråkiga tjänsterna i samarbete med den samiska språkgemenskapen. Riktlinjerna för utvecklingsåtgärderna dras årligen upp tillsammans med sametinget. Företrädare för FPA och sametinget möts nästa gång i Enare i november.

Också kundråd utnyttjas i utvecklingen av tjänster på de samiska språken. I de kundråd som hållits 2021 har alla de samiska språk som talas i Finland, dvs. nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska, varit företrädda genom personer som talar dessa språk. I kundråden har kunderna möjlighet att utvärdera hur väl FPA:s tjänster svarar mot deras önskemål och behov.   

FPA deltar också i kvalitetsarbetet gällande de tjänster som erbjuds på de samiska språken. Projektet Sote-rakenneuudistus Lapissa (Strukturreformen av social- och hälsotjänsterna i Lappland) ordnade våren 2021 verkstäder där man fokuserade på kvaliteten på den samiskspråkiga servicen. De gemensamma kvalitetsrekommendationer för social- och hälsotjänster som gjorts upp på basis av verkstäderna och med tanke på de samiska språken och den samiska kulturen blir färdiga under höstens lopp. Rekommendationerna stöder i fortsättningen också utvecklingen av FPA:s tjänster på de samiska språken.

Genom ovan nämnda utvecklingsåtgärder försöker man säkerställa att samernas språkliga och kulturella rättigheter förverkligas när det gäller FPA:s tjänster.

Kommunikation på samiska som stöd för tjänsterna

Syftet med FPA:s samiskspråkiga kommunikation är att ge information om FPA:s tjänster och förmåner på de tre samiska språken. En samiskspråkig kommunikationsspecialist har arbetat vid FPA sedan 2020.

FPA publicerade webbsidor på samiska 2019–2020, och på webbplatsen Elämässä.fi finns också tips på samiska om hur man kan sköta sina FPA-ärenden. Dessutom har FPA utskrivbara broschyrer och anvisningar samt 30 fömånsblanketter på samiska.

Barnets första bok som ingår i moderskapsförpackningen kommer i fortsättningen att kunna fås också på samiska. Tidigare har en samisk bok funnits endast på nätet som en utskrivbar pdf-fil på nordsamiska. Nästa samiska bok publiceras som en riktig bok på alla tre samiska språk.

E-tjänst på samiska planeras

Laglighetsövervakaren fäste 2019 uppmärksamhet vid att FPA inte erbjuder möjlighet att sköta ärenden elektroniskt på samiska. FPA har som mål att avhjälpa den här bristen och utvecklar för närvarande e-tjänstfunktioner på samiska i MittFPA. De första funktionerna beräknas bli färdiga 2022.

Verkstäder om service på samiska ordnas för FPA:s samarbetspartner

I december–januari ordnar FPA en serie webbverkstäder om service på samiska. De är avsedda för sakkunniga inom myndigheter, kommuner och välfärdsområden som i sitt arbete möter samiskspråkiga kunder. 

I verkstäderna sätter man sig in i de samiskspråkiga kundernas behov och funderar tillsammans på lösningar för hur tjänster på samiska ska erbjudas. Anmäl dig till verkstäderna här (lyyti.fi)!

Trevlig samisk språkvecka!

Läs mer