FPA har skickat ut nästan 40 000 beslutsförslag om återkrav av studiestöd

Cirka 40 000 studiestödstagare tjänade mer än årsinkomstgränsen för studiestöd år 2017. Det är betydligt fler än ett år tidigare.

År 2017 fick ungefär 312 000 studerande studiestöd. Av dessa hade 40 000 inkomster som överskred årsinkomstgränsen enligt lagen om studiestöd. Dessa studerande har nu fått ett beslutsförslag om återkrav från FPA. I medeltal ska en studerande betala tillbaka 1 090 euro i studiestöd. Enligt beslutsförslagen kommer studiestöd till ett belopp av 43,3 miljoner euro att återkrävas.

I fjol skickade FPA ut förslag om återkrav till 34 800 studerande och återkravsbeloppet var 45,4 miljoner euro. Antalet studerande som fick ett beslutsförslag ökade med mer än 5 000. Det totala belopp som återkrävs minskade ändå, eftersom största delen av de studerande från och med hösten 2017 började få allmänt bostadsbidrag i stället för studiestödets bostadstillägg. Den inkomstkontroll som görs nu gäller inte det allmänna bostadsbidraget.

Årsinkomstgränsen för studiestöd fastställs enligt hur många månader den studerande har lyft studiestöd. Om en studerande år 2017 lyfte studiestöd för 9 månader fick hans eller hennes övriga inkomster inte överstiga 11 850 euro under år 2017. År 2017 var studiestödstagarnas skattepliktiga inkomster i genomsnitt 8 540 euro (utan studiestödet).

Inkomstgränserna höjdes med 1 % vid ingången av 2018. Inkomstgränsen är nu 11 973 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader.

Begäran om ny behandling ska göras inom en månad

FPA har inte information om vilken del av inkomsterna som förvärvats under studietiden. Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden (t.ex. inkomster efter utexamineringen), kan det belopp som återkrävs minska eller återkravet slopas.

En studerande som fått ett beslutsförslag kan lämna in en begäran om ny behandling till FPA som innehåller en utredning över studierna och över när inkomsterna förvärvats. Begäran om ny behandling ska göras senast 21.3.2019. En utredning behövs om den studerande under 2017 har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader. Tidigare år har en fjärdedel av dem som fått ett förslag om återkrav börjat eller avslutat sina studier. Med beslutsförslaget följer anvisningar om hur den studerande kan göra en begäran om ny behandling eller komma överens om betalningsarrangemang.

I framtiden utnyttjar FPA det nationella inkomstregistret vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. FPA kan i inkomstregistret kontrollera om årsinkomstgränsen överskrids på grund av inkomster som förvärvats utanför studietiden. Därmed behöver den studerande inte längre redovisa för FPA när han eller hon förvärvat sina inkomster.

FPA kan utnyttja inkomstregistret först vid den inkomstkontroll som gäller år 2019. Den kontrollen görs år 2021. Inkomstregistret kan inte utnyttjas tidigare än så, eftersom uppgifter samlas i registret först från och med början av 2019.

Studerande ska följa hur inkomsterna ackumuleras

Den studerande ska själv se till att årsinkomstgränsen inte överskrids. Det går enkelt att annullera, återbetala eller avbryta studiestödet via FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst.

Frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2018 ska göras före utgången av maj 2019. Om den studerande inte annullerat eller återbetalat felaktigt utbetalt studiestöd, återkrävs beloppet höjt med 7,5 %. Det är fråga om en engångshöjning, inte om en ränta.

Närmare information för kunder