FPA skickar uppföljningsbrev till pensionstagare i utlandet

I slutet av oktober skickar FPA ett uppföljningsbrev till pensionstagare och deras familjemedlemmar som är bosatta utomlands och för vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar.

Brevet innehåller frågor om ändringar i omständigheterna. Det kan till exempel vara fråga om att pensionstagaren eller en familjemedlem har flyttat till ett annat land eller börjat arbeta, om att pensionen från Finland upphört eller en ny pension börjat betalas från utlandet.

Pensionstagaren behöver svara på brevet bara om omständigheterna har förändrats. Den sista dagen man kan svara är 30.11.2018.

Genom uppföljningen kontrollerar FPA att pensionstagare och deras familjemedlemmar som är bosatta utomlands fortsättningsvis har rätt till sjukvård som Finland betalar för.

Finland svarar för sjukvårdskostnaderna för pensionstagare och deras familjemedlemmar om de är stadigvarande bosatta i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och får pension från Finland. Ett villkor är att pensionstagaren inte får sådan pension från sitt bosättningsland som avses i EU:s förordning om samordning av den sociala tryggheten (883/2004).

Om pension utöver från Finland betalas från flera länder ansvarar det land där pensionstagaren har varit försäkrad längst för sjukvårdskostnaderna. Om pensionstagaren har varit försäkrad lika länge i flera länder ansvarar det land där pensionstagaren har varit försäkrad senast för sjukvårdskostnaderna.