Från 1.7 får företagares familjemedlemmar arbetslöshetsförmåner på samma grunder som löntagare

Företagares familjemedlemmar betraktas i framtiden som löntagare, ifall de blir arbetslösa. Ändringen gäller personer som arbetar i ett familjeföretag, men inte har någon ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Ändringen träder i kraft 1.7.2019.

Arbetsvillkoret är i framtiden 52 veckor för företagares familjemedlemmar, förutsatt att de inte äger någon andel i företaget. Då arbetsvillkoret uppfylls har de rätt till arbetslöshetsdagpenning. Arbete som beaktas i arbetsvillkoret ska uppfylla samma kriterier som tillämpas på andra löntagare. Arbetstiden måste vara minst 18 timmar per vecka och lönen måste följa kollektivavtalet.

För att arbetsvillkoret för en företagares familjemedlem ska uppfyllas får han eller hon inte ha haft någon ägarandel eller bestämmanderätt i företaget på minst 12 månader.

Företagares familjemedlemmar har också rätt till jämkad arbetslöshetsförmån på samma sätt som löntagare, vilket innebär att löneinkomsterna samordnas med arbetslöshetsförmånerna.

För att en företagares familjemedlem ska uppfylla arbetsvillkoret kan han eller hon inte slå samman arbete i familjeföretaget och arbete hos en utomstående arbetsgivare. Om företagarens familjemedlem blir arbetslös och båda arbetena uppfyller arbetsvillkoret, måste han eller hon välja vilket arbete som ska användas som grund för arbetslöshetsförmånen.

En företagares familjemedlem som inte har ägarandel i företaget och inte är medlem i någon arbetslöshetskassa för löntagare, och inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, kan ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA.

Tidigare har en person som arbetar i ett familjeföretag kunnat betraktas som företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa även om han eller hon inte äger någon andel eller utövar någon bestämmanderätt i företaget. Därför har rätten till arbetslöshetsförmåner för företagares familjemedlemmar avvikit från löntagares motsvarande rättigheter.

Exempel:

Anna arbetar 20 timmar i veckan i ett aktiebolag som ägs av hennes make. Lönen betalas enligt kollektivavtalet. Eftersom Anna inte har någon ägarandel i företaget betraktas hon från och med 1.7.2019 som löntagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och hennes arbete räknas in i arbetsvillkoret på 52 veckor. Tidigare har hon betraktats som företagare eftersom hennes make äger företaget.

Närmare information för kunderna: