Genomförande av FPA:s rehabiliteringstjänster under coronavirusepidemin

FPA strävar efter att så effektivt som möjligt bromsa spridningen av coronaviruset och skydda i synnerhet dem som hör till riskgrupperna. FPA rekommenderar att rehabilitering som ges ansikte mot ansikte avbryts och att rehabiliteringen, om möjligt, i stället genomförs på distans.

Regeringen har konstaterat att undantagstillstånd råder i Finland på grund av coronavirusläget. Regeringen rekommenderar att man undviker alla resor och förflyttningar, möten och fysiska kontakter som inte är nödvändiga. Syftet med begränsningarna är att bromsa spridningen av coronavirusepidemin och att skydda dem som hör till riskgrupperna.

De åtgärder som regeringen föreslår påverkar FPA:s rehabiliteringstjänster av följande orsaker:

  • Rehabilitering som ges ansikte mot ansikte innebär en risk för exponering som gäller klienten, serviceproducenten och deras närstående.
  • En stor del av FPA:s rehabiliteringsklienter hör till de riskgrupper som THL har definierat.
  • FPA:s rehabiliteringstjänster hör inte till kategorin brådskande hälsotryggande verksamhet. Hälso- och sjukvården ansvarar för kundernas behov av brådskande sjukvård och rehabilitering.

FPA strävar efter att så effektivt som möjligt bromsa spridningen av coronaviruset och skydda i synnerhet dem som hör till riskgrupperna. FPA rekommenderar att rehabilitering som ges ansiktemot ansikte avbryts och att rehabiliteringen, om möjligt, i stället genomförs på distans. FPA rekommenderar att rehabilitering som ges ansikte mot ansikte avbryts och att rehabiliteringen, om möjligt, i stället genomförs på distans i realtid.

Regeringen har kommit med en kraftig rekommendation om att alla former av samlingar ska undvikas under coronaepidemin. Det är inte möjligt att ordna rehabilitering i grupp på distans, och därför rekommenderar FPA att rehabilitering som ges i grupp avbryts.

Medan coronavirusepidemin pågår har serviceproducenterna ingen skyldighet att ordna rehabilitering ansikte mot ansikte och klienterna har ingen skyldighet att delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte. Om en klient med beaktande av riskerna bedömer att rehabiliteringen behövs och serviceproducenten inte tillhandahåller rehabiliteringstjänsten medan epidemin pågår, kan klienten välja en annan serviceproducent.

Serviceproducenten och klienten måste tillsammans komma överens om huruvida rehabiliteringen ska fortsätta och i så fall hur. Om man kommer överens om att fortsätta med rehabiliteringen ansikte mot ansikte ska serviceproducenten och klienten bedöma riskerna gällande spridningen av coronavirusinfektionen och se till effektiviserad hygien och andra nödvändiga sätt att skydda sig.

Vid behov kan serviceproducenten komma överens med klienten om en annan tidpunkt för rehabiliteringen. Om rehabiliteringen inte hinner genomföras under den tid rehabiliteringsbeslutet gäller kan klienten, serviceproducenten eller hälso- och sjukvården i ett senare skede kontakta FPA så att giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet kan förlängas.

Utbetalning av rehabiliteringspenning om rehabiliteringen avbryts

Om en klient har ansökt om rehabiliteringspenning kan klienten kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/etjanst) eller per telefon på numret 020 692 225. FPA bedömer om utbetalningen av rehabiliteringspenning kan fortsätta även om rehabiliteringen har avbrutits tillfälligt.

Preciseringar gällande olika rehabiliteringsformer

Individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

FPA rekommenderar att individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ordnas på distans om detta lämpar sig för klienten och terapeuten. Om klienten är ett barn ska barnets förälder eller en annan trygg vuxen vara närvarande.  Om klienten är ett barn ska man med beaktande av barnets utvecklingsnivå bedöma när barnets förälder eller en annan trygg vuxen bör vara närvarande.

Det är också möjligt att tillhandahålla individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ansikte mot ansikte.

Vid behov kan giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut förlängas med högst 6 månader i enlighet med rehabiliteringsplanen. Klienten, serviceproducenten eller hälso- och sjukvården kan i ett senare skede kontakta FPA för att giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet ska kunna förlängas.

Gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Enligt servicebeskrivningen är det inte möjligt att genomföra gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering på distans. På grund av coronaepidemin är det skäl att undvika samlingar. FPA rekommenderar att gruppterapierna avbryts.

Rehabiliterande psykoterapi

FPA rekommenderar att rehabiliterande psykoterapi (individuell terapi, par- eller familjeterapi) ordnas på distans. Psykoterapin kan undantagsvis genomföras också per telefon. I så fall bör man beakta att datasäkerheten inte är lika stor då man använder en telefonförbindelse som då man använder distansteknik. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Det är också möjligt att tillhandahålla rehabiliterande psykoterapi (individuell terapi, par- eller familjeterapi) ansikte mot ansikte.

Rehabiliterings- och anpassningskurser (inklusive OPI-kurser samt TAITO- och KIILA-kurser)

Kurserna kan inte genomföras i sin helhet på distans. Enligt servicebeskrivningen kan kurserna inte i sin helhet ordnas på distans. Däremot kan kurserna flyttas fram. På grund av coronaepidemin är det skäl att undvika samlingar. FPA rekommenderar att kurserna avbryts.

Multiprofessionell individuell rehabilitering

Multiprofessionell individuell rehabilitering kan inte ordnas som distansrehabilitering. På grund av coronaepidemin är det skäl att undvika samlingar. FPA rekommenderar att detta beaktas i genomförandet av rehabiliteringen. Vid behov flyttar man tidpunkten för klientens rehabiliteringsperiod. Vid behov kan giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut förlängas med högst 6 månader i enlighet med rehabiliteringsplanen. Klienten, serviceproducenten eller hälso- och sjukvården kan i ett senare skede kontakta FPA för att giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet ska kunna förlängas.

Neuropsykologisk rehabilitering

FPA rekommenderar att neuropsykologisk rehabilitering genomförs på distans. Det är också möjligt att genomföra neuropsykologisk rehabilitering ansikte mot ansikte.

Familjerehabilitering (LAKU)

FPA rekommenderar att familjerehabilitering (LAKU) ordnas på distans. Det är också möjligt att ordna familjerehabilitering (LAKU) ansikte mot ansikte.

NUOTTI-coachning

FPA rekommenderar att NUOTTI-coachning ordnas på distans.  Coachningen kan undantagsvis genomföras också per telefon. I så fall bör man beakta att datasäkerheten inte är lika stor då man använder en telefonförbindelse som då man använder distansteknik. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon. Det är också möjligt att ordna NUOTTI-coachning ansikte mot ansikte.

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning

FPA rekommenderar att yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar görs på distans. Det är också möjligt att genomföra yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar ansikte mot ansikte.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) kan inte ordnas på distans. Det är möjligt att genomföra rehabiliteringstjänsten ansikte mot ansikte. På grund av coronaepidemin är det skäl att undvika samlingar. FPA rekommenderar att detta beaktas i genomförandet av rehabilitering i grupp som eventuellt ingår i rehabiliteringstjänsten. 

Utbildningsprövning

Läroanstalterna är för närvarande stängda, så alla utbildningsprövningar flyttas fram.

Utbildning inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering

Studierna genomförs på distans eller på annat överenskommet sätt medan läroanstalterna är stängda.

Följ myndigheternas anvisningar och meddelanden