Högskolestuderande kan nu betala hälsovårdsavgiften till FPA

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Högskolestuderande ska första gången betala hälsovårdsavgiften till FPA för vårterminen 2021. Man kan betala avgiften redan nu.

Ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och för att ta ut hälsovårdsavgiften övergår till FPA 1.1.2021. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar från och med 1.1.2021 tjänster inte bara för universitetsstuderande utan också för dem som studerar vid yrkeshögskolor.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande ska betalas av alla studerande som avlägger examen vid en finländsk högskola och har anmält sig som närvarande för terminen.

Avgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften. Hälsovårdsavgiftens storlek fastställs årligen genom förordning av statsrådet.

Hälsovårdsavgiften ska betalas på eget initiativ

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021. Avgiften betalas till FPA terminsvis, dvs. två gånger per år. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.

Förfallodagen för avgiften bestäms enligt när den studerande har närvaroanmält sig. Hälsovårdsavgiften för vårterminen ska betalas senast 31.1 om den studerande har anmält sig som närvarande senast då. Hälsovårdsavgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst eller som en girering. På FPA:s webbplats finns anvisningar för betalning av hälsovårdsavgiften.

Om den studerande inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till honom eller henne. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen ska den studerande också betala en dröjsmålsavgift på 5 euro. Om den studerande inte betalar hälsovårdsavgiften efter att han eller hon fått en betalningspåminnelse, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot, dvs. dras av från, studiepenningen utan den studerandes samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften med stöd av lagen till utsökning.

Den studerande kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken han eller hon har anmält sig som närvarande. Om en studerande utexamineras under terminens gång har den studerande rätt att anlita studerandehälsovårdens tjänster till slutet av terminen. Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) webbplats innehåller information om studerandehälsovården.

Utbytesstuderande och internationella studerande

Rätt till studerandehälsovård har bara studerande som avlägger examen vid finländska högskolor och som anmält sig som närvarande. Utbytesstuderande som kommer från ett annat land avlägger inte högskoleexamen vid en finländsk högskola och därför har de inte rätt att anlita SHVS:s tjänster. EU-medborgare kan anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Studerande som kommer från andra länder måste ha en privat sjukförsäkring.

Studerande som avlägger examen vid finländska högskolor ska betala hälsovårdsavgiften för närvaromånaderna också när den studerande avlägger studier utomlands. Hälsovårdsavgiften behöver inte betalas om den studerande har anmält sig som frånvarande för hela terminen.

Läs mer: Sjukvård i internationella situationer.

Läs mer