Hur brexit inverkar på den sociala tryggheten för FPA:s kunder

FPA informerar närmare om hur EU-utträdet inverkar i olika situationer när det finns mer information att tillgå.

Storbritannien är från och med 30.3.2019 inte längre en EU-medlemsstat ifall Storbritanniens regering håller fast vid sitt tidigare meddelande om utträde ur EU.

Upphörandet av EU-medlemskapet påverkar rättigheterna och skyldigheterna i fråga om social trygghet för personer som rör sig mellan Storbritannien och EU-medlemsstater, såsom möjligheten att få förmåner eller till vilket land socialförsäkringsavgifter ska betalas.

Om EU och Storbritannien inte når en överenskommelse om en övergångsperiod och villkoren för den, finns det inga internationella överenskommelser eller bestämmelser för situationen efter utträdet. Ett avtalslöst utträde skulle exempelvis innebära att rätten till FPA-förmåner för personer som rör sig mellan Storbritannien och Finland huvudsakligen skulle avgöras enligt nationella bestämmelser på samma sätt som i fråga om andra länder som Finland inte har något avtal med. Närmare information om den sociala tryggheten i situationer där avtal saknas finns på FPA:s webbplats www.fpa.fi/internationella-situationer.

Eftersom förhandlingarna mellan EU och Storbritannien fortfarande pågår vet man dock ännu inte med säkerhet vad slutresultatet kommer att bli. FPA följer situationen och samarbetar med Social- och hälsovårdsministeriet efter hand som förhandlingarna fortskrider.

FPA informerar närmare om hur EU-utträdet inverkar i olika situationer när det finns mer information att tillgå. Närmare information om den aktuella situationen finns på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi/brexit.