Lättnad för dem som köper dyra läkemedel

Nu kan de som använder särskilt dyra läkemedel köpa en större mängd på en gång så att årssjälvrisken överskrids och kunden kan få FPA-ersättning tidigare.

Förändringen är betydelsefull för flera hushåll som behöver dyra läkemedel regelbundet. Att överskrida årssjälvrisken redan vid årets första uppköp innebär att stora summor inte längre är bundna under en längre tid till läkemedelsutgifter. Nästa år är årssjälvrisken för läkemedelsutgifter 605,13 euro. Efter att årssjälvrisken överskridits betalar kunden under resten av året bara en liten självrisk för varje ersättningsgillt preparat. 

Gränsen för särskilt dyra läkemedel är 1000 euro per paket. Till exempel läkemedel som används vid behandlingen av cancer eller reumatism klassas som särskilt dyra läkemedel. 

Så påverkas kunden

Om kundens självrisk för en månads läkemedel är lägre än årssjälvrisken, ersätts undantagsvis den mängd läkemedel med vilken årssjälvrisken överskrids. Mängden ersättningsgilla läkemedel kan maximalt motsvara behovet under 3 månader. Efter det ersätter FPA som vanligt en månads läkemedel i gången. En ny läkemedelssats ersätts då den föregående satsen enligt doseringsanvisningen nästan använts slut.

Exempel: Läkemedelsmängden för en månad kostar 1 200 euro, varav FPA ersätter 65 % (lägre specialersättning). Kundens självrisk är 420 euro. Eftersom självrisken är under årssjälvrisken på 605,13 euro, kan kunden köpa tillräckligt med läkemedel för en längre vårdperiod för att nå över årssjälvrisken. Vid nästa uppköp betalar kunden bara den läkemedelsspecifika självrisken för en månads läkemedelssats. Självrisken för särskilt dyra läkemedel är 0,21 euro för varje påbörjad behandlingsvecka.

Det nya ersättningsförfarandet kan tillämpas då

  • kunden betalar självrisken själv
  • det inte handlar om att påbörja medicineringen
  • kundens årssjälvrisk inte ännu överskridits
  • kunden köper just så mycket läkemedel att årssjälvrisken överskrids.

I fjol ersatte FPA läkemedel för över 1,4 miljarder euro, varav andelen särskilt dyra läkemedel uppgick till en fjärdedel. Cirka 30 000 personer använder särskilt dyra läkemedel regelbundet.

Närmare information: