Likvärdiga studerandehälsovårdstjänster för 270 000 högskolestuderande från 1.1.2021

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS producerar från och med 1.1.2021 tjänster inte bara för universitetsstuderande utan också för yrkeshögskolestuderande. Ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och för att ta ut hälsovårdsavgiften övergår 1.1.2021 till FPA. Förändringen berör cirka 270 000 högskolestuderande.

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Syftet med lagen är att garantera tillgången till studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande i hela landet med lika hög kvalitet. Ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande övergår från kommunerna till FPA.

SHVS kundkrets och servicenät utvidgas

I början av 2021 fördubblas antalet kunder hos SHVS, då alla studerande som avlägger examensstudier vid en högskola börjar omfattas av tjänsterna. Detta förutsätter ett mer omfattande servicenät, fler anställda och en ny servicemodell.

Studerandehälsovårdstjänsterna omfattar förutom hälso- och sjukvård också främjande av de studerandes hälsa och studieförmåga samt välbefinnandet i studiemiljön och studiegemenskapen. I centrum för SHVS nya servicemodell står de högskole- och studieriktningsspecifika ansvarsteam som producerar närtjänster samt de landsomfattande digitala tjänsterna och distanstjänsterna. Alla SHVS kunder har tillgång till samma utbud av tjänster oberoende av studieort.

SHVS servicenät har under hösten preciserats utifrån den undervisning som erbjuds på studieorterna och antalet studeranden. Från ingången av 2021 erbjuder SHVS närtjänster på 45 orter. SHVS har 23 egna serviceställen. 95 procent av alla högskolestuderande omfattas av SHVS egna serviceställen.

Studerandehälsovården finansieras med en avgift som de studerande betalar och en statlig andel

I fortsättningen är det FPA som tar ut hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Beloppet av avgiften är 35,80 euro per termin år 2021. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är till sin karaktär en skatt, inte en avgift, eftersom det inte är fråga om en besöksavgift eller en avgift som täcker kostnaderna för den individuella tjänst som den studerande får. Avsikten med avgiften är att finansiera studerandehälsovården i allmänhet. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.

Staten finansierar 77 procent av hälsovården för högskolestuderande och resterande 23 procent finansieras genom de hälsovårdsavgifter som de studerande betalar.

7 fakta om ändringen gällande studerandehälsovården
Tidpunkt Fram till 31.12.2020 Från 1.1.2021
Tjänster Hälsovårdstjänsterna för universitetsstuderande produceras av SHVS. Kommunerna ansvarar för tjänsterna för studerande vid yrkeshögskolorna. Likvärdiga studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Studerandehälsovårdens innehåll bestäms enligt 17 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen.
Antalet kunder SHVS:s studerandehälsovårdstjänster omfattar ungefär 125 000 universitetsstuderande. Också de som studerar vid yrkeshögskolor kommer att omfattas av SHVS:s studerandehälsovårdstjänster och antalet klienter stiger till ungefär 270 000 studerande.
Tillgängliga tjänster Närtjänster på 18 orter. Egna serviceställen på 12 orter. Närtjänster på 45 orter. Egna serviceställen på 23 orter.
SHVS:s personal SHVS har ungefär 550 anställda. SHVS har över 900 anställda.
Hälsovårdsavgiften Hälsovårdsavgiften är obligatorisk och den samlas in av studentkårerna i samband med medlemsavgiften till studentkåren. Hälsovårdsavgiften är obligatorisk och av skattetyp. De studerande betalar den till FPA terminsvis, dvs. 2 gånger per år. Beloppet av avgiften är 35,80 euro per termin år 2021.
Besöksavgifter och tider som inte avbokats SHVS tar ut en avgift för tider som inte avbokats och besöksavgifter för vissa tjänster. SHVS tar ut en avgift bara för tider som inte avbokats.
Finansiering Finansieringen av SHVS:s verksamhet grundar sig på den hälsovårdsavgift som universitetsstuderande betalar, den ersättning som FPA betalar enligt sjukförsäkringslagen och på verksamhetsunderstöd från universitetsstäderna. Finansieringen av SHVS:s verksamhet grundar sig på de hälsovårdsavgifter som högskolestuderande betalar (23 %) och på finansiering av staten (77 %).

Läs mer