Nästa år syns uppgiften om att årssjälvrisken för läkemedel är betald genast på apoteket

Information om att årssjälvrisken för läkemedel är betald, dvs. att takbeloppet för läkemedelskostnader är nått, överförs omedelbart från FPA till apoteken från och med 1.1.2020. Kunden behöver inte längre söka tilläggsersättning hos FPA för det inköp som gör att takbeloppet för läkemedelskostnader överskrids.

Från 1.1.2020 visas det uppdaterade beloppet av de självrisker en person betalat för ersättningsgilla läkemedel på apoteken och i FPA:s e-tjänst. Förändringen har ekonomisk betydelse för den som behöver mycket läkemedel eller dyra läkemedel. Tidigare måste man i efterskott söka ersättning hos FPA för det läkemedelsinköp som gjorde att årssjälvriskbeloppet överskreds, men nu får man ersättningen genast på apoteket.  

År 2020 är årssjälvrisken i fråga om läkemedelskostnader 577,66 euro (572 euro 2019). Om årssjälvrisken överskrids betalar man under resten av året bara en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedelspreparat.

I årssjälvrisken inräknas kostnader för inköp av receptbelagda läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som omfattas av ersättningssystemet. Också den initialsjälvrisk på 50 euro som man ska betala i sin helhet räknas in i årssjälvrisken. I årssjälvrisken inräknas också de självriskbelopp som en arbetsplatskassa betalat eller som täckts med en frivillig försäkring eller med utkomststöd från FPA eller kommunen. I årssjälvrisken inräknas emellertid inte läkemedel som fås gratis på apotek, t.ex. på grund av trafikskada eller olycksfall i arbetet. 

På nätet, på adressen fpa.fi/etjanst, kan man följa med de uppdaterade beloppen av vad man har betalat i initialsjälvrisk och årssjälvrisk.

År 2018 betalade FPA ut läkemedelsersättningar till 3 miljoner personer, totalt 1 460 miljoner euro. Tilläggsersättning för höga läkemedelskostnader betalades till 254 000 personer, och de här ersättningarna uppgick till 174 miljoner euro.

Mer information