Ökad satsning på samiska och andra språk hos FPA

Den första kommunikationsspecialisten med samiska och andra språk som ansvarsområde har anställts hos FPA.

FM Arja Jomppanen har fr.o.m. 1.11.2020 utnämnts till kommunikationsspecialist med ansvarsområdet samiska och andra språk vid FPA:s kommunikationsenhet. Befattningen är ny och i och med den blir kommunikation på samiska en etablerad del av kommunikationen hos FPA.

Specialisten på samisk kommunikation planerar och genomför kommunikation på samiska med FPA:s kunder och samarbetspartner på alla de tre samiska språk som talas i Finland: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Tillhandahållandet av kommunikation på samiska grundar sig på den samiska språklagen.

Utöver kommunikation på samiska omfattar den nya befattningen även planering av kommunikation på andra språk än finska och svenska. FPA håller som bäst på att fastslå riktlinjer för på vilka språk FPA ska kommunicera och tillhandahålla tjänster i olika situationer. Målet är att förbättra kundupplevelsen genom att möta behoven hos de kunder som har ett annat modersmål än finska och svenska.

– Jag har hela Finland som mitt arbetsfält och särskilt de två ytterligheter som sameområdet och huvudstadsregionen representerar. Flerspråkighet och kulturell mångfald utgör en naturlig del av min vardag, säger kommunikationsspecialist Arja Jomppanen, vars arbetsplats finns i Enare som ligger i sameområdet.

Jomppanen har under de två senaste åren arbetat som planerare inom ett projekt för utveckling av tjänster och kommunikation på samiska. Som ett resultat av projektet har bl.a. fpa.fi-sidorna publicerats på alla de samiska språk som talas i Finland.

FPA är veterligen den första aktören inom den offentliga förvaltningen som har inrättat en befattning som samiskspråkig kommunikatör. Tidigare har befattningar som samiskspråkiga kommunikatörer funnits främst inom samiska organisationer. Vikten av myndighetskommunikation på samiska och andra språk har särskilt noterats under den pågående coronaepidemin.