Över 750 tolkar med i tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning
 

 


Tolktjänstens nya avtalsperiod har börjat livligt. För största delen av kunderna finns det tillräckligt med tolkar. Till vissa områden och för svenskspråkiga kunder lyckades FPA ändå inte få så många tolkar som man eftersträvade, trots tilläggsupphandlingar.

– Kunderna har hittat de nya regionala kontaktuppgifterna och beställningarna löper smidigt. Den första månaden har redan visat att antalet beställningar varierar mycket mellan områdena. Mest beställningar görs från Västra området och minst från Österbotten, berättar tolktjänstens chef Sari Paloposki.

Upphandlingen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning inleddes våren 2017. Efter den egentliga upphandlingen inledde FPA tilläggsupphandlingar på de områden där det ännu saknades tolkar.

Till Nyland samt Mellersta och Västra området lyckades FPA få tillräckligt med tolkar för de finskspråkiga kunderna. Till de övriga områdena och för svenskspråkiga kunder lyckades man trots tilläggsupphandlingar inte få tillräckligt många tolkar (Tolkresurser 5.1.2018). Behovet av tolkar beräknades utifrån statistik över behov och användning av tjänsten 2010–2016 samt en uppskattning över hur mycket användningn ökar fram till 2021.

– I och med att tjänsten indelades i 6 områden blev det synligt att det inte finns tillräckligt med tolkar på alla områden. Det är utmanande att arrangera servicen om det inte finns tolkar, säger chefen för FPA:s kompetenscenter för arbets- och funktionsförmåga Mikko Toivanen.

För tillfället erbjuder 753 tolkar tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.  

Samarbetsnätverk inledde sitt arbete


Samarbetsnätverket för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning inledde sitt arbete den 23 januari. I nätverket ingår representanter för 6 kundorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet samt FPA:s representanter.

I det nya nätverket kan kundorganisationerna lyfta fram frågor och brister gällande tjänsten samt ge utvecklingsförslag. På FPA hoppas man att arbetet leder till en öppen dialog för att utveckla tjänsten.

– Vi kommer inte att behandla enskilda fall i nätverket, men snarare diskutera helheter och hur tjänsten kan utvecklas så att den bättre möter behoven hos de olika kundgrupperna, säger Mikko Toivanen.

I samarbetsnätverket ingår Finlands CP-förbund, Finlandssvenska Teckenspråkiga, Förbundet Utvecklingsstörning, Finlands Dövas Förbund, Föreningen Finlands Dövblinda, Finska Hörselförbundet och Svenska Hörselförbundet.

Närmare information till kunderna: