Rätten till förmåner vid flyttning till eller från Finland ändras 1. 4

Lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall som träder i kraft 1.4 inverkar på hur länge personer som tillfälligt flyttar utomlands har rätt till den finländska sociala tryggheten och till förmåner från FPA. Lagändringarna gäller också dem som flyttar från utlandet till Finland.

Rätten till den finländska sociala tryggheten grundar sig på antingen bosättning eller arbete i Finland.

Lagändringarna inverkar på de förmåner som grundar sig på bosättning. Sådana är till exempel sjukdagpenning, läkemedelsersättningar, barnbidrag, allmänt bostadsbidrag och pensioner från FPA. Ändringarna inverkar inte på till exempel utkomststödet eller studiestödet.

Tidsgränsen för vistelse utomlands förkortas

Hittills har man kunnat bo tillfälligt utomlands 1 år utan att det påverkat rätten till förmåner från FPA, men nu förkortas tidsgränsen till i regel 6 månader. Rätten till förmåner bibehålls alltså endast om man tänker vistas utomlands högst 6 månader.

Ett undantag till detta är arbete i ett EU- eller EES-land. Arbetar man där, om än kortvarigt, upphör rätten till bosättningsbaserade förmåner. Om det är fråga om en person som vistas inom EU-området av någon annan orsak än arbete, t.ex. en pensionstagare, och som tillbringar en del av året i ett annat medlemsland utreder FPA tillsammans med det andra landet vilket bosättningslandet är.

Även en kortvarig vistelse utomlands kan inverka på rätten till förmåner från FPA. Förmånstagare som tänker åka utomlands ska redan på förhand underrätta FPA om avsikten med vistelsen och hur länge den kommer att vara, så att FPA kan reda ut om flytten utomlands inverkar på utbetalningen av förmånen.

Vissa specialgrupper kan även efter lagändringen behålla sin rätt till förmåner vid en utlandsvistelse som varar längre än 6 månader. Bland annat utsända arbetstagare, forskare eller biståndsarbetare kan i vissa destinationsländer behålla sin rätt till förmåner i upp till 5 år. De som studerar utomlands på heltid behåller sin rätt till förmåner så länge studierna pågår.

Ändringar som gäller arbetstagare och studerande som kommer till Finland

Arbetstagare som kommer till Finland har från 1.4 rätt till förmåner från FPA om lönen är minst 696,60 euro per månad (år 2019). Rätten till förmåner beror inte längre på anställningens längd eller antalet arbetstimmar per vecka. Löneuppgifterna får FPA ur inkomstregistret.

Personer som arbetat i Finland i minst 6 månader kan dessutom bibehålla rätten till sina förmåner under högst 3 månader efter att arbetet upphört eller minskat.

Den nya lagen inverkar också på ställningen för studerande som kommer till Finland. Studerande kan i fortsättningen få förmåner enligt sjukförsäkringen och rätt till vissa bosättningsbaserade förmåner. Ett villkor är att flytten till Finland är permanent. Den som kommer till Finland för en kortare tid, till exempel för ett läsår, får ingen rätt till förmåner.  

Beslut om rätt till social trygghet meddelas inte längre

FPA meddelar inte längre något separat beslut om rätten till den finländska sociala tryggheten åt personer som kommer till Finland eller som åker utomlands. I fortsättningen reder FPA ut rätten till förmåner då en förmånstagare flyttar till ett annat land eller då en person ansöker om en förmån för första gången efter flytten. De som flyttar utomlands kan dock på begäran få ett beslut även i fortsättningen.

Alltid då FPA får uppgift om flyttning, antingen via befolkningsdatasystemet eller av personen själv, skickar FPA information om vilken inverkan flytten har. För detta ändamål tar FPA i bruk två nya kundbrev: det ena är avsett för personer till vilka förmåner redan betalas, och det andra är avsett för dem som inte har några förmåner från FPA för tillfället.

I FPA:s e-tjänst kan var och en kontrollera de uppgifter om bosättning i Finland eller utomlands utifrån vilka FPA vid behov avgör rätten till sociala förmåner.

Läs mer