Regeringen föreslår ändringar i det allmänna bostadsbidraget


Ändringarna gäller främst personer som hyr bara en del av en bostad. Enligt förslaget godkänns för dem från början av 2018 bara 80 % av de maximala boendeutgifterna.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om allmänt bostadsbidrag. Om ändringarna träder i kraft införs från början av 2018 en särskild maximal boendeutgift som tillämpas på boendeutgifterna för en del av en bostad.

Personer som bor i samma bostad, men som ingått separata hyresavtal har hittills kunnat få bostadsbidrag enligt de maximala boendeutgifterna för hela bostaden. Enligt förslaget kan de i framtiden få bostadsbidrag för högst 80 % av de maximala boendeutgifterna för hela bostaden.

Ändringen inverkar också på bidraget för personer som hyr en bostad som är mindre än 20 kvadratmeter.

Ändringen minskar bostadsbidraget för ungefär 12 000 personer. Bidraget minskar i medeltal med 30 euro per månad. För personer som bor i kompisbostad med gemensamt hyresavtal förändras bidraget inte. Avsikten med ändringen är att dämpa hyresstegringen.

Regeringen föreslår också att de maximala boendeutgifter som godkänns i samband med det allmänna bostadsbidraget från och med början av 2019 justeras med levnadskostnadsindexet i stället för med hyresindexet. På det här sättet skulle de maximala boendeutgifterna år 2018 vara på samma nivå som år 2017.

Ändringarna gällande de maximala boendeutgifterna för delad bostad och indexändringen avses träda i kraft den 1 januari 2018. Ändringarna kräver inga åtgärder av kunderna. Om ändringarna träder i kraft tillämpas de nya bestämmelserna om maximala boendeutgifter för delad bostad första gången i samband med års- eller mellanjusteringar av bostadsbidraget under år 2018.

Närmare information: