Regeringen föreslår tidigarelagd höjning av folkpensionsindexet

Regeringen föreslår att folkpensionsindexet höjs med 3,5 procent 1.8.2022. På det sättet vill man trygga förmånstagarnas köpkraft då inflationen stiger

Enligt regeringens proposition ska så gott som alla förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjas redan 1.8.2022. I normala fall justeras folkpensionsindexet varje år vid årsskiftet.

Förmåner som är bundna till folkpensionsindex är bland annat folkpension, garantipension, arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning samt sjukförsäkringens minimidagpenningar. Den tidigarelagda indexjusteringen gäller dock inte årssjälvrisken för läkemedelskostnader (det s.k. takbeloppet), inte heller de maximala boendeutgifter som beaktas i samband med det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare.

Det poängtal för folkpensionsindexet (1674) som för närvarande gäller har beräknats utifrån tredje kvartalet 2021. I regeringens proposition beräknas poängtalet utifrån levnadskostnadsindexet för första kvartalet 2022, varvid poängtalet för folkpensionsindexet stiger med 3,5 procent. Det betyder att poängtalet för folkpensionsindexet 1.8–31.12.2022 kommer att vara 1733.

FPA informerar om de nya förmånsbeloppen när riksdagen har behandlat regeringens proposition. Om propositionen godkänns uppdateras uppgifterna på fpa.fi från och med 1.8.2022.

Den tidigarelagda justeringen av folkpensionsindexet inverkar inte på beloppen av de förmåner som betalas ut nästa år. FPA fastställer folkpensionsindexet för 2023 på normalt sätt i oktober.

Läs mer