Snabbare handläggning av ansökningar om arbetslöshetsförmåner på grund av coronaepidemin

Det görs ändringar i jämkningen av arbetslöshetsförmåner och i förskottsbetalningsförfarandet för att förmånerna ska kunna betalas ut snabbare under coronavirusepidemin. Ändringarna är i kraft 11.5–31.10.2020.

Fram till slutet av oktober jämkas arbetsinkomsterna med arbetslöshetsförmånerna i perioder om fyra veckor eller en månad, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Löner som betalats under perioden i fråga beaktas alltså vid jämkningen, även om den sökande inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån under dagar med lön. I gengäld omvandlas den lön som betalas under jämkningsperioden inte till månadslön utan den beaktas som sådan.

Om arbetslösheten fortsätter ska kunden som vanligt anmäla arbetslöshets- och arbetsdagarna med anmälan om arbetslöshetstid och arbetsinkomsterna jämkas i enlighet med anmälan. FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret och använder dessa uppgifter vid handläggningen av ansökningar.

Företagares egen anmälan om inkomster är nog

I vanliga fall kan föregående års beskattningsuppgifter användas vid jämkningen av inkomster av företagsverksamhet. Om en företagares inkomster har förändrats på grund av coronavirusepidemin kan företagaren tillfälligt själv anmäla inkomsterna, som sedan jämkas med förmånen. De förändrade inkomsterna anges i anmälan om arbetslöshetstid som ska fyllas i regelbundet om arbetslösheten fortsätter.

Sex månaders förskottsbetalning möjlig för arbetslöshetskassorna

I och med den här lagändringen kan en arbetslöshetsförmån på ansökan också betalas i förskott för en period om sex månader. Före lagändringen har det varit möjligt att betala ut förmånen i förskott för högst två månader. Förskottsbetalning kan tillämpas om handläggningen av ansökan hotar att dröja så att beslut eventuellt inte kan meddelas inom lagstadgad tid. I praktiken gäller den här möjligheten arbetslöshetskassorna, som kan betala inkomstrelaterad dagpenning till sina medlemmar utifrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan utredning av om arbetsvillkoret uppfylls.

Stort antal ansökningar väntas i slutet av våren

Antalet ansökningar om arbetslöshetsförmåner som inkommit till FPA har börjat minska efter vecka 16. Också antalet öppna ansökningar har minskat från och med vecka 17, eftersom ansökningarna har kunnat handläggas utifrån utlåtanden från TE-tjänster. Vid FPA räknar man med ett stort antal ansökningar i maj–juni.

Meddelandet uppdaterat 12.5: En precisering tillagd om orsaken till förskottsbetalning och om tillämpande av 6 månaders förskottsbetalning hos arbetslöshetskassorna.

Närmare information