Stöd till studerande ändras 1.8.2017

Studerande som bor på hyra i Finland börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Samtidigt ändras också grunderna för beviljande av studiepenning och statsgarantin för studielån.

Från 1 augusti upphör utbetalningen av bostadstillägg för studerande, och alla studerande som bor på hyra i Finland kan i stället söka allmänt bostadsbidrag. Studerande som bor på hyra på Åland omfattas inte av ändringen. Du kan uppskatta bostadsbidragets belopp med vår räknare. Från augusti beaktas studiepenningen som inkomst vid beräkningen av bostadsbidraget.

Studerande kan ansöka om allmänt bostadsbidrag via FPA:s e-tjänst eller med blanketten AT1 r. Studerande som bor i samma hushåll söker gemensamt bostadsbidrag. Om någon i hushållet redan får allmänt bostadsbidrag, ska han eller hon ansöka om att det justeras.

FPA har automatiskt dragit in bostadstillägget för dem som börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Studerande som bor på hyra på Åland eller utomlands kan fortfarande få studiestödets bostadstillägg. Även de som i Finland studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem kan få bostadstillägg.

Ändringar i studiestöd för högskolestuderande

Studiepenningen för högskolestuderande sjunker till samma nivå som studiepenningen för studerande på andra stadiet (högst 250,28 euro/månad). Beroende på när man inlett sina studier har studiepenningen för högskolestuderande tidigare varit 336,76 eller 303,19 euro per månad.

Studerande som tidigare har avlagt en examen och inleder sina högskolestudier under höstterminen 2017 eller senare kan från augusti få maximalt 54 stödmånader, mot nuvarande 64 månader. Det maximala antalet stödmånader per examen förkortas med 2 månader. Till skillnad från andra ändringar gäller det maximala antalet stödmånader enbart de högskolestuderande som inleder sina studier under höstterminen 2017 eller senare.

Mera studielån, enklare att få

Statsgarantin för studielån höjs för alla studeranden. Det vanligaste beloppet är från augusti 650 euro per månad i studielån. Studerande under 18 år på andra stadiet kan få 300 euro per månad och alla som studerar utomlands kan få 800 euro per månad. Maximibeloppen för studielånsavdraget och studielånskompensationen för högskolestuderande ändras inte.

Betalningsanmärkningar är inte längre ett hinder för att få statsgaranti för studielån. Även studerande på andra stadiet kan lyfta studielån för en hel termin på en gång.

Vissa villkor blir lindrigare

Om studiestödet har betalats ut till ett för stort belopp, ska det återbetalas. Om FPA tvingas driva in studiestöd, höjs beloppet.

Förhöjningen vid återkrav sjunker från 15 till 7,5 procent. I inkomstkontrollen för år 2015 som gjordes i februari 2017 var förhöjningen vid återkrav fortfarande 15 procent. Från stödåret 2016 är den 7,5 procent.

Årsinkomstgränsen höjs vid ingången av 2018. Höjningens storlek grundar sig på löneutvecklingen och uppgifter om de nya inkomstgränserna är tillgängliga i slutet av 2017.

Efter 1.1.2018 inverkar föräldrarnas inkomster inte längre på studiepenningen för 18–19-åriga studerande på andra stadiet som bor självständigt.

Stödet till studerande ökar

Till följd av studielånshöjningen och ändringen av stödet för boende ökar studiestödet för de flesta studerande. Stödet för en studerande i Finland kan stiga med upp till 450 euro i månaden.

En studerande med små inkomster som bor ensam på hyra kan få cirka 250 euro i studiepenning, 650 euro i studielån och 275–405 euro i bostadsbidrag beroende på boendekommun.

Stödbeloppet minskar för högskolestuderande som inte kan få allmänt bostadsbidrag på grund av inkomster som maken eller någon annan i hushållet har. Stödet minskar med 5–40 euro i månaden eftersom sänkningen av studiepenningen och bostadstilläggets bortfall inte helt täcks med höjningen av studielånet.

Närmare information för kunder:

Fråga om studiestöd på nätet
www.fpa.fi/studiestod-forandring
Servicenummer för studerande 020 692 229 vardagar kl. 8–17