Studerande kan få studielånskompensation eller studielånsavdrag om utexamineringen fördröjs på grund av coronaepidemin

Måltidsstödet för högskolestuderande stiger 2021 och studerandehälsovården för högskolestuderande ändras. Dessutom inträder tillfälliga ändringar på grund av coronaepidemin gällande studielånskompensation, studielånsavdrag och skolresestöd.

Skolresestödet och måltidsstödet ändras 2021. Dessutom införs tillfälliga ändringar i stöden för studerande på grund av coronaepidemin.

Den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation och studielånsavdrag kan förlängas på grund av coronaepidemin

Det har gjorts tillfälliga ändringar i lagen om studiestöd för att säkerställa att högskolestuderande inte förlorar studielånskompensationen eller studielånsavdraget som en följd av att studierna fördröjts på grund av coronaepidemin.

Om den studerande avlade högskoleexamen under höstterminen 2020 (1.8–31.12.2020) och studierna fördröjdes på grund av coronaepidemin kan den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation eller studielånsavdrag förlängas med 0,5 läsår.

FPA kommer att i mars–april 2021 skicka ut ett negativt beslutsförslag om studielånskompensation eller studielånsavdrag till de studerande som utexaminerades höstterminen 2020 och vars studietid överskred den maximala studietid som berättigar till kompensation eller avdrag. Om utexamineringen fördröjdes på grund av coronaepidemin kan den studerande be FPA handlägga ärendet på nytt. I begäran om ny behandling ska den studerande meddela vilka studier som krävs för examen som den studerande inte avlade vårterminen 2020 (1.1–31.7.2020) och hur coronaepidemin inverkade på de här studierna. Orsakerna till att studierna fördröjts kan till exempel ha att göra med studiearrangemangen eller den studerandes eller en familjemedlems hälsa eller livssituation.

Fördröjning av studierna på grund av coronaepidemin kan också beaktas då den studerande skjutit fram inledandet av sina högskolestudier som en följd av coronaepidemin. Det här gäller studerande som fått sin första studierätt för examensstudier höstterminen 2020 eller för utbildning som börjar våren 2021 men som inleder sina studier först senare på grund av coronaepidemin.

FPA definierar inledande av studier enligt följande:

  • Om den studerande studerar vid en högskola i Finland och den studerande på grund av coronaepidemin frånvaroanmält sig under tidigare terminer räknas den studietid som beaktas för studielånskompensationen från början av den första terminen som den studerande är närvaroanmäld.
  • Om den studerande studerar vid en högskola utomlands och den studerande skjutit fram inledandet av studierna på grund av coronaepidemin räknas den studietid som beaktas för studielånskompensationen från början av den första terminen som studierna påbörjades i praktiken.

Antalet resor som krävs för skolresestöd minskar tillfälligt

Villkoren för beviljande av skolresestöd ändras tillfälligt eftersom distansundervisningen ökat på grund av coronaepidemin. En studerande kan få skolresestöd om den studerande har minst 8 resor i båda riktningarna per kalendermånad som berättigar till skolresestöd. Skolresestöd kan beviljas enligt de ändrade villkoren endast om antalet skolresor minskat på grund av ändringar i undervisningsarrangemangen till följd av coronaepidemin.

Ändringen är i kraft under vårterminen, dvs. 1.1–31.7.2021.

Måltidsstödet stiger med 0,36 euro

Måltidsstödet för högskolestuderande stiger med 0,36 euro från och med 1.1.2021. Stödet kommer alltså att bli 2,30 euro per måltid. Höjningen av måltidsstödet innebär i praktiken att FPA betalar en större andel än tidigare av en högskolestuderandes måltid och att den andel som den studerande själv betalar minskar. Priset för en studentmåltid till grundpris får, innan måltidsstödet har dragits av, vara högst 5,00 euro. Efter att måltidsstödet dragits av är summan som den studerande betalar för en studentmåltid till grundpris högst 2,70 euro per måltid.

Studerandehälsovården för högskolestuderande

Från januari 2021 får studerande vid yrkeshögskolor använda sig av Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster, som hittills endast varit tillgängliga för universitetsstuderande. Högskolestuderande ska första gången betala en hälsovårdsavgift till FPA för vårterminen 2021. Avgiften kan betalas i FPA:s e-tjänst.

Läs mer