Studiestöd för studier utomlands

Man kan få studiestöd för studier som i sin helhet bedrivs utomlands. För studerande utomlands är studiepenningen lika stor som för studerande i Finland, men studielånsbeloppet är större. Den som studerar utomlands kan fortsättningsvis få studiestödets bostadstillägg.

FPA kan bevilja studiestöd för studier som i sin helhet bedrivs utomlands om de till nivå och innehåll motsvarar liknande studier i Finland som berättigar till studiestöd. Endast finska medborgare, medborgare i EU- och EES-länder och i Schweiz samt deras familjemedlemmar kan få studiestöd. Dessutom förutsätts en stadigvarande hemkommun i Finland i minst 2 år under de 5 föregående åren före studiestarten eller annars en fast anknytning till Finland. För den som inte är finsk medborgare förknippas studiestödet med tilläggsvillkor.

Hur utlandsvistelse inverkar på studiestödsbeloppet

Studiepenningen för studier utomlands är lika stor som för studier i Finland (250,28 euro per månad). Bostadstillägget för studerande utomlands är i allmänhet 210 euro per månad och statsgarantin för studielån 800 euro per månad. Bostadstillägg kan beviljas studerande som bor utomlands på hyra och har boendeutgifter.

Man kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst eller med ansökningsblankett OT3r. Till ansökan ska bifogas ett intyg över antagning till läroanstalten. Av intyget ska framgå vilken examen som avläggs, att studierna bedrivs på heltid och studiernas längd. Vid behov ska den studerande också påvisa att läroanstalten står under offentlig tillsyn.

Skicka närvarointyg till FPA varje läsår

När du har inlett dina studier utomlands ska du skicka ett närvarointyg, som du får av läroanstalten, till FPA. Även om studiestödet beviljas för hela studietiden måste FPA få ett nytt närvarointyg varje läsår och ett intyg över studieprestationerna föregående läsår.

Om du behöver ett intyg om studiestödsbeloppet t.ex. för uppehållstillståndet kan du be om ett sådant av FPA.

Studier utomlands allt populärare

Det blir allt populärare att bedriva studierna helt och hållet utomlands. Under läsåret 2016–2017 fick 9 148 studerande studiestöd för att avlägga en hel examen utomlands. För fem år sedan var antalet 5 457 och för tio år sedan 4 470.

Det finns mest finländska studerande i Sverige, Storbritannien och Estland. De populäraste utbildningsområdena är ekonomi, humanistiska vetenskaper samt medicin och vårdvetenskap.
 

Läs mer