Utkomststöd för läkemedel som behövs på grund av vård


FPA har preciserat anvisningarna om hur utkomststöd beviljas för läkemedelskostnader. I anvisningen poängteras läkemedlets nödvändighet i vården av kunden.

En kund som ansöker om utkomststöd hos FPA får i regel i samband med ett positivt beslut en elektronisk betalningsförbindelse för apotek. Med den får kunden förskrivna läkemedelspreparat som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen och icke-ersättningsgilla läkemedelspreparat som kostar högst 200 euro/preparat.

FPA har preciserat anvisningarna om läkemedelskostnader för kunder som får utkomststöd. I anvisningen poängteras läkemedlets nödvändighet i vården av kunden. FPA har fört regelbundna diskussioner med social- och hälsovårdsministeriet om saken. Också riksdagens justitieombudsman har bedömt frågan.

FPA kan fortsättningsvis be kunden om tilläggsutredningar om ett läkemedels nödvändighet inte framgår av kundens ansökan om utkomststöd och bilagorna. Tilläggsutredningar kan begäras till exempel om det har gått en längre tid sedan det bifogade läkarutlåtandet skrevs eller om det läkemedel kunden använder är specialersättningsgillt, men kunden inte har rätt till specialersättning.

I allmänhet behövs inga tilläggsutredningar
 

Behovet av tilläggsutredning bedöms alltid individuellt vid FPA utifrån de utredningar kunden har lämnat in och de handlingar som finns att tillgå. I begäran om tilläggsutredning anges hurdan tilläggsutredning som behövs samt på vilka grunder och för vilket ändamål den begärs. Vid behov bedömer FPA:s sakkunnigläkare situationen.  FPA utreder emellertid inte kundens hälsotillstånd mer omfattande än vad som absolut behövs för bedömningen av läkemedlets nödvändighet. FPA:s sakkunnigläkare eller läkemedelshandläggaren fattar inga beslut om diagnos eller läkemedelsbehandling. Det här ankommer alltid på den behandlande läkaren.

Tidsfristen för att lämna in en tilläggsutredning är i allmänhet högst en månad. På kundens begäran kan FPA vid behov förlänga tiden, så att kontinuiteten i läkemedelsbehandlingen inte äventyras.

FPA understryker att största delen av kunderna får sina läkemedel normalt med betalningsförbindelse utan att det behövs tilläggsutredningar om läkemedlets nödvändighet.

Närmare information för kunder: