FPA har valt serviceproducenterna och tolkarna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning för åren 2021–2022

Serviceproducenterna och tolkarna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning har nu valts för åren 2021–2022. För tjänsten valdes 149 serviceproducenter med 685 tolkar. De eventuella förändringarna kräver inga åtgärder av kunderna.

I december fattade FPA upphandlingsbesluten gällande tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning för åren 2021–2022. Besluten har nu granskats och rättats till följd av de ändringar som serviceproducenterna meddelat. För tjänsten valdes 149 serviceproducenter med 685 tolkar. De slutliga antalen kan ännu ändra.

– Utifrån anbuden fick vi ännu inte tillräckligt antal serviceproducenter för de norra och östra områdena. En tilläggsupphandling kommer att göras för de här områdena så snart som möjligt. Vi har inte heller fått tillräckligt med svenskspråkiga serviceproducenter fastän vi ändrat anbudsförfarandet och tillhandahållandet av tjänsten, säger Mikko Toivanen, chef för kompetenscentret.

Uppgifter om de serviceproducenter som sköter tolkningar från och med 1.4.2021 kommer att publiceras på www.fpa.fi så snart som möjligt, senast inom februari månad. På webbsidorna kommer också närmare information om hur mycket tolkningsresurser som fåtts för de olika områdena och de olika tolkningsslagen att publiceras.

FPA informerar kunderna om förändringarna per brev

FPA kommer att skicka ett brev till alla tolktjänstkunder med kortfattad information om de viktigaste förändringarna i tolktjänsten. Anvisningar och information om förändringarna i tjänsten finns också på www.fpa.fi. Förändringarna kräver inga åtgärder av kunderna.

Så här ändras tjänsten från början av april:

  • I tolklistan kan kunden ange vissa tolkar enbart för arbetsrelaterade uppdrag eller för hobbyer. Om kunden anger vissa tolkar enbart för arbetsrelaterade uppdrag, förmedlas de här tolkarna inte för andra beställningar.
  • Kunden kan välja om han eller hon vill använda tolkning på plats eller distanstolkning. Man måste meddela om distanstolkning samtidigt som man beställer tolkning. Vid distanstolkning får man endast använda program som är säkra och godkända av FPA. En förteckning över programmen kommer att publiceras på www.fpa.fi senast 1.4.2021.
  • En del av serviceproducenterna byts.
  • Webbsidorna om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning förnyas.
  • Introduktionen i hur man använder tolktjänsten omorganiseras och kallas härefter handledning i hur man använder tolktjänsten. I mars har handledningen paus. Man kan få handledning från och med 1.4.2021.

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning börjar förmedla tolkar för tiden efter 1.4.2021 från och med 4.3.2021.

Ska kunden göra någonting om en tolk som finns med på tolklistan inte längre är tillgänglig?

En del av serviceproducenterna och tolkarna byts. Även om en del byts behöver kunden inte göra någonting. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning tar kontakt om en tolk som finns med på kundens tolklista inte längre är tillgänglig från och med 1.4.2021 eller om det skulle löna sig att lägga till tolkar till listan. För en del kunder förblir deras tolklistor oförändrade.

Om kunden vill, kan han eller hon själv se över sin personliga tolklista och föreslå nya tolkar till listan. De nya serviceproducenterna publiceras på www.fpa.fi i februari. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger råd och handledning i alla frågor som gäller tolktjänsten.

Anbudsförfarandet förbereddes i samarbete i flera olika skeden

FPA förberedde anbudsförfarandet i ett omfattande samarbete med olika intressentgrupper. En skriftlig marknadsdialog fördes i olika skeden och dessutom ordnades två samarbetstillfällen. Utöver marknadsdialogen fördes gemensamma diskussioner med kundorganisationer, tolkarnas och serviceproducenternas organisationer samt läroanstalterna i branschen. Alla intresserade har kunnat delta i dialogen.

Vid anbudsförfarandet inkom för de sex upphandlingsområdena sammanlagt 254 anbud från 155 företag som tillhandahåller tolktjänster. Vid anbudsförfarandet var det också möjligt att offerera tolkar utgående från en rekryteringsplan. Rekryteringsplanerna granskades och de ändringar som de orsakade beaktades. Utifrån granskningarna har FPA rättat upphandlingsbesluten och detta har fördröjt utfärdandet av de slutliga upphandlingsbesluten.

Läs mer