Beloppet av dagpenningarna och rehabiliteringspenningen motsvarar i fortsättningen bättre den faktiska inkomstnivån

Från och med början av år 2020 bestäms föräldradagpenningarna, sjukdagpenningarna, donationsdagpenningen, specialvårdspenningen och rehabiliteringspenningen utifrån kundens årsinkomst. De nya bestämningsgrunderna motsvarar bättre än hittills kundens faktiska inkomstnivå när förmånen börjar.

Rehabiliteringspenningen och dagpenningarna bestäms utifrån årsinkomsten när arbetsoförmågan eller rätten till förmånen börjar 1.1.2020 eller senare.

Årsinkomsten beräknas utifrån de 12 kalendermånader som föregått kalendermånaden före den då rätten till förmånen började.

Exempel: Om kundens rätt till moderskapspenning börjar 25.5.2020, beräknas årsinkomsten utifrån de 12 kalendermånader som föregår april, dvs. 1.4.2019–31.3.2020.

När man beräknar årsinkomsten beaktas löneinkomst, arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) samt vissa förmåner.  Från årsinkomsten avdras inte längre utgifter för inkomstens förvärvande. 

Årsinkomsten kommer att ersätta den arbetsinkomst som för närvarande används som grund för dagpenningarna, dvs. den arbetsinkomst som konstaterats i beskattningen, arbetsinkomsten för sex månader och den arbetsinkomst som föregående förmåner grundat sig på.  Föräldradagpenningen kan emellertid också i fortsättningen bestämmas utifrån den inkomst som legat till grund för en föregående föräldradagpenning. 

Lättare att ansöka om dagpenningsförmåner

Från och med nu är det lättare att ansöka om dagpenningar och rehabiliteringspenning eftersom kunden inte längre behöver lämna in lönespecifikationer eller andra inkomstutredningar till FPA. FPA får de löneuppgifter som behövs för att avgöra ansökningarna direkt från inkomstregistret.  Också uppgifter om arbetsinkomsterna enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) samt uppgifter om förmåner får FPA direkt från olika datasystem.

Närmare information: Fastställandet av dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen ändras (SHM pressmeddelande 11.4.2019)