Beslut om de första föräldradagpenningarna år 2020 kommer först i januari

På grund av en ändring i sjukförsäkringslagen kan FPA beräkna dagpenningsbeloppen för familjeledigheter som börjar nästa år först i januari, då inkomsterna för hela föregående år finns i inkomstregistret. De som har ansökt om föräldradagpenningar från början av år 2020 kan alltså vara tvungna att vänta på sitt beslut längre än vanligt.

Ändringen i sjukförsäkringslagen gäller de sjuk- och föräldradagpenningar, rehabiliteringspenningar och specialvårdspenningar som beviljas för perioder som börjar 1.1.2020 eller senare. FPA börjar använda inkomster utifrån 12 månader som grund när dagpenningarna bestäms. De här inkomsterna fås från inkomstregistret i januari.

De första ansökningarna om föräldradagpenning som gäller moderskapsledigheter som börjar år 2020 inkommer till FPA redan på hösten. De här ansökningarna läggs åt sidan i väntan på att FPA får uppgifter om inkomsterna för hela år 2019 från inkomstregistret. FPA kan fatta besluten och skicka dem till de sökande först efter det. Fördröjningen gäller särskilt föräldradagpenningarna som man ska ansöka om på förhand, till skillnad från andra dagpenningar i allmänhet.

Smidigare skötsel av FPA-ärenden

FPA använder sig av de uppgifter om inkomster som fås från inkomstregistret som grund för många förmåner. Arbetsgivarna behöver alltså inte längre separat skicka löneuppgifter till FPA. För avlönade frånvaroperioder måste arbetsgivaren ändå fortfarande ansöka om dagpenningar.

FPA-ärenden kan skötas smidigare om arbetsgivarna anmäler alla uppgifter till inkomstregistret, inte bara de obligatoriska uppgifterna utan också de kompletterande uppgifterna om anställningsförhållanden, frånvaroperioder och inkomstslag. Det här gör handläggningen av ansökningarna snabbare eftersom behovet av tilläggsutredningar minskar.

Om löneuppgifter saknas i inkomstregistret kan det hända att handläggningen av arbetstagarnas förmånsansökningar fördröjs och att besluten grundar sig på bristfälliga uppgifter.

Lönerna ska anmälas till inkomstregistret

Från 1.1.2019 har det varit obligatoriskt för alla arbetsgivare att inom fem dagar från utbetalningsdagen anmäla till inkomstregistret alla löner som betalas ut.

Som arbetsgivare räknas alla företag och organisationer, föreningar och hushåll som betalar lön, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar eller andra förvärvsinkomster. Skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska också anmälas till inkomstregistret.

Var och en kan kontrollera i inkomstregistret vilka löneuppgifter där finns om honom eller henne. Om löntagaren upptäcker ett fel i sina löneuppgifter, ska han eller hon ta kontakt med utbetalaren, det vill säga arbetsgivaren, som är skyldig att rätta uppgifterna i inkomstregistret.

En företagare ska själv anmäla till inkomstregistret de löner som han eller hon tar ut från sitt företag samt uppgifter om den arbetspensionsförsäkring (FöPL eller LFöPL) som tillämpas. Löner som har tagits ut från en firma anmäls inte till inkomstregistret.

Uppgifterna i inkomstregistret utnyttjas vid beslutsfattande förutom av FPA också av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och Sysselsättningsfonden.

Läs mer