Dagpenningens belopp grundar sig i fortsättningen på inkomsten under 12 månader

Från och med början av år 2020 bestäms föräldradagpenningarna, sjukdagpenningarna och rehabiliteringspenningen utifrån årsinkomsten. Årsinkomsten fastställs utgående från de inkomster man haft innan förmånen börjar betalas ut. Nivån på förmånerna förblir oförändrad.

Från 1.1.2020 beräknas årsinkomsten utifrån inkomsten under de 12 kalendermånader som föregår kalendermånaden före den månad då rätten till dagpenningen börjar. Inkomster under den kalendermånad som infaller mellan granskningsperioden på 12 månader och tidpunkten då rätten till dagpenning börjar beaktas alltså inte. I januari 2020 kommer man undantagsvis inte att tillämpa någon sådan månad efter granskningsperioden.

Om rätten till moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen, specialvårdspenningen, donationsdagpenningen eller rehabiliteringspenningen börjar 1.1.2020 eller senare, bestäms dagpenningen utifrån årsinkomsten. Det samma gäller sjukdagpenningen, när arbetsoförmågan börjar 1.1.2020 eller senare.

Beloppet på föräldradagpenningen kan även i fortsättningen bestämmas utgående från den inkomst som legat som grund för en föregående föräldradagpenning, om den beräknade tidpunkten för det nya barnets födelse infaller innan det föregående barnet fyllt 3 år.

I och med förändringen motsvarar dagpenningarna och rehabiliteringspenningen bättre den sökandes faktiska inkomstnivå.  Nivån på förmånerna förblir oförändrade i de olika inkomstklasserna. 

FPA får de inkomstuppgifter som behövs från olika register

När man beräknar årsinkomsten beaktas löneinkomst, arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) samt vissa förmåner och ersättningar för inkomstbortfall.  Årsinkomsten kommer att ersätta den arbetsinkomst som för närvarande används som grund för dagpenningarna, dvs. den arbetsinkomst som konstaterats i beskattningen eller arbetsinkomsten för de sex senaste månaderna.

I fortsättningen drar man inte längre av utgifter för inkomstens förvärvande, t.ex. kostnader för arbetsresor, från årsinkomsten. I regel får FPA de uppgifter som behövs direkt från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat. Det här gör att det blir enklare att ansöka om förmåner.

Beloppet kan undantagsvis grunda sig på inkomster för 3 månader

Dagpenningen kan undantagsvis bestämmas utgående från de sista 3 månaderna i granskningsperioden, om den sökande under granskningsperioden blivit klar med sin yrkesutbildning och avlagt en examen, fullgjort värnplikt eller civiltjänst, varit vårdledig efter en föräldradagpenningsperiod, varit borta från sitt arbete på grund av att han eller hon vårdat sitt sjuka eller funktionshindrade barn under 16 år, eller flyttat från utlandet till Finland och inte varit sjukförsäkrad i Finland under utlandsvistelsen.

Dessutom förutsätts det att den sökandes inkomster för 3 månader multiplicerat med 4 är minst 20 procent högre än vad årsinkomsten utifrån inkomsterna under granskningsperioden på 12 månader skulle vara.

Läs mer