FPA ersätter fortsättningsvis kostnader för privat hälso- och sjukvård trots att försöket med valfrihet avlutas

Försöket med valfrihet gällande social- och hälsovårdstjänster avslutas 31.8.2019. Efter det kan kunderna fortsättningsvis vara kunder hos den privata hälso- och sjukvården och få ersättning för sjukvårdskostnader.

Försöket med valfrihet inleddes år 2017 och finansierades och koordinerades av social- och hälsovårdsministeriet. Inom ramen för försöket testades valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna med hjälp av servicesedlar på tio försöksområden. Servicesedlarna har fungerat som ett alternativ till de tjänster som kommunen köper eller producerar själv, och kunderna har kunnat välja en privat producent av hälso- och sjukvårdstjänster bland de serviceproducenter som kommunen godkänt. Användningen av servicesedlar regleras av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovård samt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Försöket med valfrihet avslutas inom oktober månad.

Fastän försöket med valfrihet avslutas kan kunderna fortsättningsvis vara kunder hos den privata hälso- och sjukvården. FPA ersätter en del av de kostnader för privat sjukvård som anses vara nödvändiga. Om serviceproducenten har ingått avtal med FPA om direktersättningsförfarande kan ersättningen dras av redan på vårdstället i samband med betalningen, om kunden visar upp sitt FPA-kort. Om det inte finns något avtal om direktersättning ska kunden själv ansöka om ersättning hos FPA.

Grunderna och maximibeloppen för de ersättningstaxor som tillämpas inom sjukförsäkringen bestäms genom förordning av statsrådet. Utifrån förordningen fastställer FPA ersättningstaxorna en gång per år. De benämningar och koder som används i taxorna för vårdåtgärder och undersökningar kommer huvudsakligen från nationella klassifikationer och nomenklaturer som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt Finlands kommunförbund. FPA publicerar ersättningstaxorna en gång per år.

Till exempel är ersättningstaxan för ett besök hos en specialistläkare (0101A-0101E) 10,50–27 euro, och för grundundersökning av munnen och fyllningsterapi som utförs av en tandläkare är ersättningstaxan 15,50 euro respektive 9–19 euro.

År 2018 betalade FPA sammanlagt 145 miljoner euro i ersättning för privata läkartjänster samt för undersökningar och behandlingar.

Närmare information för kunderna